Bibliography

This bibliography does not include the bibliographic details regarding the manuscripts, incunabula or other printed texts scheduled to be published in the CBCat. These references can be found in the General Overview of the Project (detailed version).

At the end of each bibliographic reference the corresponding shortened form used in the CBCat volumes is indicated in square brackets.

1. BIBLIOGRAPHY OF BIBLE VERSIONS
(AND PARABIBLICAL TEXTS)

1.1. General Bibliography
1.2. Medieval Catalan Versions
1.3. Hebrew versions of Catalan origin
1.4. Catalan versions from the early-modern period Decadència’)
1.5. Catalan versions of the penitential psalms
1.6. Catalan versions from the Renaissance
1.7. Versions in other Romance languages
1.8. Latin versions

2. CRITICAL AND OTHER EDITIONS OF OLD TEXTS
(SOME PARABIBLICAL TEXTS INCLUDED)

2.1. Medieval Catalan versions
2.2. Hebrew versions of Catalan origin
2.3. Catalan versions from the early-modern period (‘La Decadència’)
2.4. Catalan versions from the Renaissance
2.5. Occitan versions
2.6. French versions
2.7. Latin versions

3. MAIN REFERENCE TOOLS

1. BIBLIOGRAPHY OF BIBLE VERSIONS
(AND PARABIBLICAL TEXTS)

1.1. General Bibliography

Avril, François, Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique (Manuscrits Enluminés de la Bibliothèque Nationale), Paris: Bibliothèque Nationale, 1982.— Among the Vulgates of Catalan origin, this publication includes consideration of Latin 39 (dating from the fourth quarter of the thirteenth century) and Latin 30 (from the third to fourth quarter of the thirteenth century). [Avril, Manuscrits]

Berger, Samuel, La Bible romane au Moyen Âge: Bibles provençales, vaudoises, catalanes, italiennes, castillanes et portugaises, Geneva: Slatkine, 1977.— Articles reprinted from Romania vols. 18, 19, 23 and 28. Included are two articles by Paul Meyer published in Romania vol. 18. [Berger, La Bible romane]

Bohigas, Pere, ‘La Bíblia a Catalunya’, in idem, Aportació a l’estudi de la literatura catalana (Biblioteca Abat Oliba 23), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982, pp. 57–76.— General overview, from 1287 until the twentieth century. Fist published in II Congrés Litúrgic de Montserrat, vol. 2, Montserrat, 1967, pp. 125–140. [Bohigas, «La Bíblia a Catalunya»]

—, ‘Bíblia als Països Catalans’, in Molas, Joaquim – Massot i Muntaner, Josep (eds.), Diccionari de la literatura catalana, Barcelona: Eds. 62, 1979, pp. 87–90. [BOHIGAS, «Bíblia als Països Catalans»]

Bonet Baltà, Joan, L’Església catalana, de la Il·lustració a la Renaixença (Biblioteca Abat Oliba 34), Barcelona: Abadia de Montserrat, 1984.— Collection of articles. [Bonet i Baltà, L’Església catalana]

Brunel-Lobrichon, Geneviève, ‘La circulation des Évangiles en France méridionale et en Espagne’, in Évangile et évangélisme XIIe-XIIIe siècle (XXXIVe Colloque de Fanjkeaux) (Cahiers de Fanjeaux 34), Toulouse: Privat, 1999, pp. 15–25. [Brunel-Lobrichon, «La circulation»]

Casanellas i Bassols, Pere, ‘Bíblia. ßß) Traducciones catalanas’, in Kasper, Walter (dir.), Diccionario enciclopédico de exégesis y teología bíblica, vol. 1, Barcelona: Herder, 2011, pp. 268–269. [Casanellas, «Bíblia»]

—, ‘El Corpus Biblicum Catalanicum: Un antic tresor que finalment comença a ser explotat’, Llengua & Literatura (Barcelona) 16 (2005) 517–530. [Casanellas, «El CBCat: Un antic tresor»]

—, ‘De la Bíblia Catalana al Corpus Biblicum Catalanicum: un projecte amb gairebé un segle d’història’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya no. 79 (March 2003) 67–74. [Casanellas, «De la Bíblia Catalana»]

—, ‘Els jueus catalans i les traduccions medievals de la Bíblia’, Mot So Razo (Castelló d’Empúries – Girona) 13 (2014) 15–34. [Casanellas, «Els jueus catalans»]

—, ‘Les traduccions catalanes de la Bíblia’, Qüestions de Vida Cristiana no. 236 (2010) 9–37.— Catalogue of all Catalan translations of the Bible which include at least one complete book from the Bible. Addition to page 14 (Saltiri traduït per Joan Roís de Corella): [Casanellas, «Les traduccions catalanes»]

—, ‘Vuit segles de Bíblia en català: De les primeres traduccions manuscrites a les versions informàtiques’, Foc Nou (Barcelona) 34, no. 402 (October 2007) 21–23.— This text includes a broad summary in English on pp. iii–iv: ‘Eight Centuries of the Bible in Catalan: From the First Manuscript Translations to Digital Versions’. [Casanellas, «Vuit segles de Bíblia en català»]

Cremascoli, Giuseppe – Leonardi, Claudio (eds.), La Bibbia nel Medioevo (La Bibbia nella Storia 16), Bologna: Edizioni Dehoniane, 1996. [CremascoliLeonardi, La Bibbia]

Ferrer i Costa, Joan, Set-cents anys de traduccions catalanes de la Bíblia, Girona: Institut de Teologia de Girona (Lliçó inaugural del curs 1992–1993), 1992.— Brief synthesis. [Ferrer, Set-cents anys de traduccions]

Gonzàlez i Pastor, Joan, ‘Cronologia de les versions bíbliques catalanes’, Presència Evangèlica (Sabadell – Barcelona) nos. 111–112 (June 1990).— ‘Extends and updates the chronology published in issue no. 42 of P/E in 1979 on the event of the publication of the Nou Testament Interconfessional.’ [Gonzàlez i Pastor, «Cronologia»]

Lobrichon, Guy, La Bible au Moyen Âge, Paris: Éditions A. et J. Picard, 2003. [Lobrichon, La Bible]

Nicolau d’Olwer, Lluís, ‘La Bíblia catalana’, La Revista. Quaderns de Publicació Quinzenal (Barcelona) 5, nos. 100–101 (01 desembre 1919) 341–345.— «In memoriam F. C. [Frederic Clascar]». [Nicolau d’Olwer, «La Bíblia catalana»]

Poy, Pere, ‘Introducció a l’estudi històric de la Bíblia en llengua catalana’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona) no. 82 (December 2003) 21–40. [Poy, «Introducció»]

—, ‘La Sagrada Escriptura en llengua catalana, una realitat amb vuit-cents anys d’història coneguda’, in Plans i Campderrós, Lourdes (dir), Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (Vic, 20–21 febrer 2004) (Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 3), Valls: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana – Institut Ramon Muntaner – Universitat de Vic – Cossetània Edicions, 2005, pp. 679–701. [Poy, La Sagrada Escriptura]

—, ‘We are not a Country without a Bible: The Catalan Translations of the Holy Scripture through History’, Angelicum (Rome) 81 (2004) 891–911. [Poy, «We are not a Country without a Bible»]

Puig i Tàrrech, Armand, ‘Les traduccions i els estudis bíblics a Catalunya’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona) no. 82 (December 2003) 9–20. [Puig i Tàrrech, «Les traduccions i els estudis bíblics»]

1.2. Medieval Catalan Versions

Alturo i Perucho, Jesús, ‘Sobre el sermó per a la festa de sant Galdric, atribuït al bisbe Oliba, i els altres textos transmesos pel fragment de còdex XIII-6 de l’Arxiu Episcopal de Vic de mitjan segle xv, Miscel·lània Litúrgica Catalana (Barcelona) 22 (2014) 19–52.[Alturo, «Sobre el sermó»]

Avenoza, Gemma, ‘The Bible in Spanish and Catalan’, in The New Cambridge History of the Bible, vol. 2: Richard Mardsen – E. Ann Matter (eds.), From 600 to 1450, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 288–306. [Avenoza, «The Bible in Spanish and Catalan»]

—, ‘Presència de l’Evangeli de Nicodemus en un sermó català del s. XV’, in Alemany, Rafael – Martos, Josep Lluís – Manzanero, Josep Miquel (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18–22 de setembre de 2003) (Symposia Philologica 10), vol. 1, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, pp. 321–333. [Avenoza, «Presència»]

Baraut, Cebrià, ‘Les glosses catalanes del ms. 838 de la Biblioteca de Montserrat’, Estudis Universitaris Catalans 24 (1980) [= Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, vol. 2] 15–31.— On the thirteenth-century Catalan glosses written between the lines and in the margins of this manuscript, which contains a lectionary of the Mass (including lessons from the Old and New Testaments) dating from the end of the eleventh or the beginning of the twelfth century. [Baraut, «Les glosses catalanes»]

Batllori, Miquel, ‘Un devocionari català del segle xv a Bolonya’, in Obra completa, vol. 1: De l’edat mitjana al Renaixement (Biblioteca d’Estudis i Investigacions 18), València: Tres i Quatre, 1993, pp. 199–216. [Batllori, «Un devocionari»]

Berger, Philippe, ‘Las lecturas de las capas modestas en la Valencia renacentista’, Bulletin Hispanique (Bordeaux) 99 (1997) 161–170.— Study of 415 libraries belonging to lay people in València between 1474 and 1559; 35 of which contain the complete Bible (24 noblemen, 6 merchants, one noblewoman, one artesan, one man and one woman…). [Berger, «Las lecturas»]

Berger, Samuel, ‘Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes’, Romania (Paris) 19 (1890) 505–561.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 93–151. [Berger, «Nouvelles recherches»]

Bruguera, Jordi, ‘La llengua de la Bíblia catalana medieval’, in Massot i Muntaner, Josep (ed.), Miscel·lània Joan Veny, vol. 1 (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 45), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat & al., 2002, pp. 171–209.— Study of the language of the three main manuscripts of the Fourteenth-Century Bible, from a sample composed of the first three chapters from the Second Book of Kingdoms (= Second Book of Samuel). [Bruguera, «La llengua»]

—, ‘Peculiaritats lingüístiques de la Bíblia catalana medieval’, in Massot i Muntaner, Josep (ed.), Homenatge a Joseph Gulsoy, vol. 2 (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 54), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat & al., 2007, pp. 5–32. [Bruguera, «Peculiaritats lingüístiques»]

Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, ‘Una fecha para la Biblia Valenciana de fray Bonifacio Ferrer’, Memoria Ecclesiae (Oviedo) 38 (2013) 449–455.— The author concludes that the date of the translation fell between the latter half of 1396 and the end of 1399. [Cabanes, «Una fecha»]

Camps, Guiu, ‘Cinc-cents anys de la primera edició catalana de la Bíblia’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 3/1 (1978) 3–16. [Camps, «Cinc-cents anys»]

Capelli, Thomas, ‘Dominicana Barcinonensia. Assignationes librorum professiones novitiorum (s. xiii–xv)’, Archivum Fratrum Praedicatorum (Rome) 37 (1967) 47–118. [Capelli, «Dominicana Barcinonensia»]

Casanellas i Bassols, Pere, ‘Les antigues versions bíbliques catalanes: una troballa recent’, Revista de Catalunya (Barcelona) no. 316 (October–December 2021) 181–187. [Casanellas, «Les antigues versions»]

—, ‘Bible translation by Jews and Christians in medieval Catalan-speaking territories’, Medieval Encounters 26/4–5 (2020) [= Translating sacred texts in medieval and early modern Iberia] 386–414.[Casanellas, «Bible translation»]

—, ‘Bona acollida en el món de les lletres del primer volum publicat del Corpus Biblicum Catalanicum’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona) no. 96 (June 2007) 49–54.— This piece includes a translation into Catalan of Ryan Szpiech’s review of Volume 3 of the CBCat. [Casanellas, «Bona acollida»]

—, ‘El Corpus Biblicum Catalanicum i la lexicografia catalana’, in Martí, Sadurní (ed.), & al., Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8–13 de setembre de 2003), vol. 3 (Biblioteca Abat Oliba 276), Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, pp. 187–200.— Presentation of the Corpus Biblicum Catalanicum project and the significance it has for Catalan lexicography, based on the glossary produced for the volume of Exodus and Leviticus from the Fourteenth-Century Bible. [Casanellas, «El CBCat i la lexicografia catalana»]

—, ‘La influència hebraica en la Bíblia del segle xiv’, in Actes del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona-Cervera, del 25 al 27 d’octubre de 2004), Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2005, pp. 365–374.— Highly defective edition. Republished in corrected form in Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 31 (2006) 347–358. [Casanellas, «La influència hebraica»]

—, ‘Medieval Catalan translations of the Bible’, in Terrado, Xavier – Sabaté, Flocel (eds.), Les veus del sagrat (Verum et Pulchrum Medium Aevum 8), Lleida: Pagès Editors, 2014, pp. 15–34. [Casanellas, «Medieval Catalan translations»]

—, ‘Sobre l’antiguitat de la Bíblia del segle xiv, Anuario de Estudios Medievales 53/1 (2023) 167-185. [Casanellas, «Sobre l’antiguitat»]

—, ‘Tècniques de traducció de la Bíblia del segle xiv, in Terrado, Xavier – Sabaté, Flocel (eds.), Les veus del sagrat (Verum et Pulchrum Medium Aevum 8), Lleida: Pagès, 2014, pp. 35–65. [Casanellas, «Tècniques de traducció»]

—, ‘Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid’, in III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [online], Cachoeira, Bahia: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2016, ISBN 978-85-61346-96-6, <https://www2.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/anais-eletronicos-2/anais-eletronicos-2015/>, accessed: 16.06.2021. [Casanellas, «Versiones bíblicas catalanas e Inquisición»]

Casanelles Montalt, Josep, ‘La versió bíblica de Bonifaci Ferrer’, Bon Pastor 3 (1928) 483–492. [Casanelles, «La versió bíblica de Bonifaci Ferrer»]

Coll, Josep M., ‘¿Quién es el autor del Saltiri catalán en prosa?’, Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona) 20 (1947) 243–248.— On the translation of the Psalter by Romeu de Bruguera or de Sabruguera. Coll believes that the translation’s author is not Bartomeu Sabruguera, ‘Doctor mayoricensis’, but rather Romeu de Bruguera (or Romeu de la Bruguera/Romeu de ça Bruguera), Master of Theology, who must have carried out the translation during the final third of the thirteenth century. [Coll, «¿Quién es el autor?»]

Collell i Costa, Albert, ‘Fray Romeo Bruguera, O. P.: Más notas biográficas’, Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona) 35 (1962) 267–281.— The author asserts that Romeu de Bruguera was not a catalanus maioricensis, but rather a catalanus barcinonensis, determines his curriculum vitae (born 1261… died Barcelona shortly after the chapter of Pamplona held in 1313), and expresses the view that Romeu was not only the author of the psalter translated from Latin but also of the Bíblia Rimada, etc. [Collell, «Fray Romeo Bruguera»]

Courcelles, Dominique de, ‘Les bibles en Catalogne à la fin du Moyen Âge ou l’occultation de la lettre sacrée’, Revue de l’Histoire des Religions (Paris) 218 (2001) 65–82. [Courcelles, «Les bibles en Catalogne»]

Douais, Célestin, La Bible en catalan de Jean-Fernandez de Heredia, grand-maïtre de l’Ordre de Saint-Jean (1376–1396). Document inédit, Paris: Librairie Alphonse Picard, 1886.— This volume concerns the vernacular Bible which once belonged to Johan Ferrández de Heredia (Juan Fernández de Heredia), Grand Master of the Order of St John of Jerusalem (or Knights Hospitallers) between 1376 and 1396, a Bible mentioned and described in a document dating 23rd September 1433. This Bible was on parchment, in double columns, and had many gilded initials, initials in azure and multicoloured such, etc. It later belonged to Martin The Humane (the author confuses him with Martin the Younger, Prince of Aragon and King of Sicily), and following his death (26th July 1409), to his widow, Margaret of Prades, who pawned it for 100 Florins to Esteve Çatorre, Lord of Pollestres. [Douais, «La Bible en catalan»]

Feliu, Francesc – Ferrer, Joan, ‘Les versions antigues del miserere en llengua catalana’, in Terrado, Xavier – Sabaté, Flocel (eds.), Les veus del sagrat (Verum et Pulchrum Medium Aevum 8), Lleida: Pagès, 2014, pp. 65–88. [FeliuFerrer. «Les versions antigues del miserere»]

Ferre Domínguez, Josep-Vicent, Joan Baptista Civera, el cronista de Portaceli, Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg.— This book discusses the Valencian Bible on pages 66–70. [Ferre, Joan Baptista Civera]

Foulché-Delbosc, Raymond, ‘La Bible en catalan’, en Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, octubre de 1906), Barcelona, 1908 (facsimile reprint: Barcelona: Vicens Vives, 1985), pp. 538–540. [Foulché-Delbosc, «La Bible en catalan»]

Furió Ceriol, Fadrique, Obra completa, vol. 1: El concejo y consejeros del príncipe. Bononia, ed. by Henry Mechoulan and Jordi Pérez Durà, València: CNRS – Universitat de València – Ediciones UNESCO – Edicions Alfons el Magnànim – Generalitat Valenciana – Diputació Provincial de València, 1996. [Furió Ceriol, Obra completa]

Furió Vayà, Joan M., ‘La llengua del Nou Testament al manuscrit Marmoutier’, in Martí, Sadurní (ed.), & al., Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8–13 de setembre de 2003), vol. 3 (Biblioteca Abat Oliba 276), Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, pp. 233–245. [Furió Vayà, «La llengua del Nou Testament»]

—, ‘Traduir i llegir l’Evangeli en l’edat mitjana’, Saó (València) 33, issue 43: Els textos litúrgics en valencià (December 2009) 15–21. [Furió Vayà, «Traduir i llegir l’Evangeli»]

Gonzàlez i Pastor, Joan, ‘Les caplletres i els colors a les bíblies de l’edat mitjana’, Presència Evangèlica (Sabadell – Barcelona) nos. 133–134 (December 1992) 17–20. [Gonzàlez i Pastor, «Les caplletres i els colors»]

Gutwirth, E., ‘Religión, historia y las biblias romanceadas’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 13/1 (1988) 115–133. [Gurtwirth, «Religión»]

Haebler, Konrad, ‘The Valencian Bible of 1478’, Revue Hispanique (New York) 21 (1909) 371–387. [Haebler, «The Valencian Bible»]

Izquierdo, Josep, La Bíblia en valencià. De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar (Sèries Bíblica 2), València: Saó, 1997.— On the medieval Catalan versions of the Bible. With an extensive bibliography. Review: Armand Puig i Tàrrech, Arxiu de Textos Catalans Antics 18 (1999) 829–832. [Izquierdo, La Bíblia en valencià]

, ‘De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar’, in Lucía Megías, José Manuel (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995), vol. 2, Alcalà de Henares: Universidad de Alcalà de Henares, 1997, pp. 847-856. [Izquierdo, «De la lecció»]

—, ‘ “Emperò piadosament se creu per los feels”: La tradició occitano-catalana medieval de l’apòcrif Evangelium Nicodemi’, in Badia, Lola – Soler, Albert (eds.), Intel·lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de Literatura Medieval del Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1988-1994), Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pp. 17–48. [Izquierdo, «“Emperò piadosament se creu”»]

—, ‘Sobre l’edició de les traduccions bíbliques catalanes medievals: el cas de la Bíblia valenciana’, Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura (Borriana) no. 8 (1997) 121–132. [Izquierdo, «Sobre l’edició»]

López Casas, Maria Mercè, ‘Una altra traducció al català de la Carta de Lèntul al Senat de Roma’, in Chas Aguión, Antonio, & al. (eds.), Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996), vol. 1, A Coruña: Universidade da Coruña, 1998, pp. 361–370.— Anonymous translation (produced independently from the one included in Joan Roís de Corella’s Cartoixà [or Carthusian]) printed by Amorós in Barcelona in 1524 together with other versions of various texts. [López, «Una altra traducció»]

—, ‘Versions hispàniques de la Carta de Pilat a Tiberi’, in Fortuño Llorens, S. – Martínez Romero, T. (eds.), Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997) , vol. 2, Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1999, pp. 303–313. [López, «Versions hispàniques»]

Martín Pascual, Llúcia, ‘Aproximació a l’estudi del text de la passió catalana de París’, in Freixas, Margarita – Iriso, Silvia, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de septiembre de 1999), Santander: Consejeria de Cultura del Gobierno de Cantabria – Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, pp. 1195–1208. [Martín Pascual, «Aproximació a l’estudi del text de la passió»]

Martínez Romero, Tomàs, ‘Notes sobre la Bíblia i el salteri dels post-reportadors vicentins’, in Hauf, Albert G. – Gimeno, Francisco M., Vicent Ferrer. Projeccció europea d’un sant valencià, València: Acadèmia Valenciana de la Llengua – Universitat de València, 2021, pp. 101–123. [Martínez Romero, «Notes sobre la Bíblia i el salteri»]

Martos, Josep Lluís, ‘Un salteri català del segle xv perdut’, Memorabilia 16 (2014) 74–85.— A very similar psalter, the text of which reveals a few slight differences, was put to use in (a) the restoration of the Psalter of the See of Valencia (ms. 106; undertaken by Onofre Soler, 1820), wherein the folio corresponding to psalms 102, 103 and 104, which was missing therefrom, was not copied from the Psalter of Joan Roís de Corella, but rather from a different source, and (b) filling the lacuna present in the Madrid (rather than the Valencia) incunable (the latter having been destroyed by fire in 1812) of Roís de Corella’s psalter (from the beginning of Sl 103 to that of Sl 104) by recourse to the copy of that very Psalter (BUV, ms 664) produced by Onofre Soler from 1822 onwards. Conclusion: ‘When all is said and done, an aspect as circumstantial as the restoration of individual folios in a manuscript from the fifteenth century [Valencia, Arxiu Capitular, ms. 106] and in a nineteenth-century copy of a mutilated incunable [BUV ms. 664], informs us of the existence of a now-lost Old Catalan Psalter which must have still been in circulation within the Valencia of the first quarter of the nineteenth century.’ (p. 82). [Martos, «Un salteri català»]

Massot i Muntaner, Josep, ‘L’Institut d’Estudis Catalans i l’edició de la Bíblia catalana medieval’, Llengua & Literatura (Barcelona) 17 (2006) 217–225.— Republished with additions in Josep Massot i Muntaner, Escriptors i erudits contemporanis. Sisena sèrie, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, pp. 139–149. [MASSOT, «L’IEC i l’edició de la Bíblia»]

Mensa i Valls, Jaume, ‘Les citacions bíbliques en català en les obres d’Arnau de Vilanova’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 14 (1989) 517–526.— The author concludes, among other things, that Arnau de Vilanova quotes the Bible very frequently, almost always in Catalan and chiefly the New Testament, that he does so from memory and that significant matches cannot be noted between his quotations and the ‘Codex del Palau’ or the fragment containing John 12–14 (BC, ms. 740, and Assisi, Chiesa Nuova, ms. 9). [Mensa, «Les citacions bíbliques»]

Miquel i Planas, Ramon, Estudi histórich y crítich sobre la antiga novela catalana, per servir d’introducció al Novelari catalá dels segles xiv a xviii, Barcelona, 1912.— Pages 53 to 70 study the Catalan biblical legends. Published also in Bibliofilia 1 (1912) col. 163–188, 209–249, 261–298. [Miquel i Planas, Estudi histórich y crítich]

Miret i Sans, Joaquim, ‘Addició a la memòria Notes biogràfiques d’en Pere Salvatge i Fr. Romeu Sa Bruguera’, in I Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, vol. 2, Barcelona, 1909, pp. 1069–1070. [Miret, «Addició»]

—, ‘Notes biogràfiques d’en Pere Salvatge i Fr. Romeu Sa Bruguera, ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la xiiia centuria’, in I Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, vol. 1, Barcelona, 1909, pp. 147–171. [Miret, «Notes biogràfiques»]

—, ‘El Llibre de Daniel de la Bíblia catalana rimada de Sevilla’, Revue Hispanique (New York) 36 (1916) 72–134. [Miret, «El Llibre de Daniel»]

Moran i Ocerinjauregui, Josep, ‘La llengua de la Bíblia del segle xiv: Èxode i Levític’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Barcelona – Tarragona) no. 87 (March 2005) 51–54.— An account given during the presentation proceedings for volume 3 of the CBCat at the headquarters of the Institut d’Estudis Catalans on the 24th November 2004. [Moran, «La llengua»]

Morreale, Margarita, ‘Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traduccions bíblicas medievales en catalán’, Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona) 31 (1958) 271–290. [Morreale, «Apuntes bibliográficos»]

Perarnau i Espelt, Josep, ‘Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 3/1 (1978) 17–98. [Perarnau, «Aportació»]

—, ‘El manuscrit bíblic català de la Colombina de Sevilla’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 23 (1998) 171–193.— On the manuscript 7-7-6, which contains the Llegendes rimades [‘Apocryphal legends’] and the translation of the Psalter of Romeu Sabruguera (ff. 203–208). [Perarnau, «El manuscrit»]

—, ‘Noves dades sobre traduccions catalanes de la Bíblia els segles xiv i xv, Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 2 (1983) 349–356.— On the Psalter preserved in the Vatican Library (Reg. lat. 19) and a fragment containing the text from Luke 10:22–40 preserved in the Arxiu Diocesà de Girona. [Perarnau, «Noves dades»]

—, ‘Les traduccions bíbliques catalanes medievals: camps de treball’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya no. 12 (September–December 1979) 4. [Perarnau, «Les traduccions bíbliques catalanes medievals»]

Puig i Oliver, Jaume de, ‘Més nous textos catalans antics de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla’, Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 20 (2001) 453–510.— On pp. 477–501 there is a description of ms. 5–5–26 from the Biblioteca Capitular y Colombina in Seville, which contains, among other texts, the Compendi historial [‘Historical Comendium’] or Gènesi de Scriptura (ff. 11r–57v), and the following biblical texts from the version given in the Fourteenth-Century Bible: 3Kgdms 5:10–4Kgdms 25:29 (ff. 58r–72v) and 1Par 1:1–2Par 11:1 (ff. 73r–85v). [Puig i Oliver, «Més nous textos»]

—, ‘Sobre el nou fragment de la traducció medieval de la Bíblia en català de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (III Reg. V, 10–IV Reg. XXV, 24 i I Par. I, 1–II Par. XI, 1)’, Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 21 (2002) 621–644.— Publishes the following texts in parallel columns: the text of 4Kgdms 23:27–25:24 from the Vulgate, the version discovered by Escartí in a manuscript from the Arxiu del Regne de València; the version of the ms. from the Biblioteca Capitular y Colombina in Seville, and the manuscripts Peiresc, Colbert and Egerton. From the comparison of the five Catalan versions, both with one another and with the Vulgate, the main conclusions drawn have been (1) that the five pertain to the same translation of the Vulgate, namely, the Fourteenth-Century Bible; (2) that the version of the ms. from Seville most likely represents the oldest evidence of this translation, and (3) that the version of the ms. from València is the most faithful to the Vulgate. Note that the Seville manuscript has the complete Fourth book of the Kings (up to 25,30, not up to 25,24 as the title of the article states). [Puig i Oliver, «Sobre el nou fragment»]

Puig i Tàrrech, Armand, La Bíblia a Catalunya, València i les Illes fins al segle xv. Lliçó inaugural curs 1997/98, Tarragona: Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, Arquebisbat de Tarragona, 1997.— Gives the status quaestionis, subsequently expanded in Puig i Tàrrech, ‘Les traduccions catalanes medievals’. [Puig i Tàrrech, La Bíblia a Catalunya]

—, ‘Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia’, in El text: lectures i història (Scripta Biblica 3), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Associació Bíblica de Catalunya, 2001, pp. 107–231.— Revision and expansion of Puig i Tàrrech, La Bíblia a Catalunya. [Puig i Tàrrech, «Les traduccions catalanes medievals»]

Ricketts, Peter T., ‘Fragments d’un manuscrit du Breviari d’amor catalan de la Bibliothèque de l’Université de Gand: édition et commentaire’, Rivista di Studi Testuali 8–9 (2006–2007) 231–236.— The manuscript includes excerpts from the Compendi historial and the Gospel of Nicodemus, that this compendium includes as an appendix. [Ricketts, «Fragments»]

Riera i Sans, Jaume, ‘Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya no. 115 (September 2013) 41–70. [Riera, «Bíblies en català no cremades»]

—, ‘Oracions en català dels conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos’, Anuario de Filología (Barcelona) 1 (1975) 345–367.— Repulished in Pierra Vilar (dir.), Història de Catalunya, vol. VIII: Antologia d’estudis històrics…, Barcelona: Eds. 62, 1990, pp. 128–149. [Riera, «Oracions en català»]

—, ‘Un recull d’oracions en català dels conversos jueus (segle XV)’, Estudis Romànics (Barcelona) 16 (1971–1975) 49–97. [Riera, «Un recull d’oracions»]

Romeu, Josep, Teatre hagiogràfic (Els Nostres Clàssics 79, 80), Barcelona: Barcino, 1957, 3 vols.— This text includes a study and an edition of the Epístoles farcides (or “Stuffed Epistles”) of both Saint Stephen and Saint John. [Romeu, Teatre hagiogràfic]

Rubió i Balaguer, Jordi, Història de la literatura catalana (Obres de Jordi Rubió i Balaguer 1, Biblioteca Abat Oliba 35), vol. 1, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984. [Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, vol. 1]

—, ‘Traduccions de la Bíblia’, in ídem, Història de la literatura catalana, I (Obres de Jordi Rubió i Balaguer 1, Biblioteca Abat Oliba 35), Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984, pp. 372–375. [Rubió i Balaguer, «Traduccions de la Bíblia»]

Rubió i Lluch, A. – Massó y Torrents, J., ‘Informe proposant la publicació del text antich de la Biblia Catalana’, Institut d’Estudis Catalans. Anuari (Barcelona) 2 (1908) 28–29. [Rubió i LluchMassó, «Informe»]

Sanchis Guarner, Manuel, ‘Identificació de nous fragments de la Bíblia valenciana’, Revista Valenciana de Filologia 6 (1959–1962) 241–244. [Sanchis Guarner, «Identificació»]

Spaggiari, Barbara, ‘La poesia religiosa anònima catalana o occitanica’, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa (Pisa) S. III, vol. 1 (1977) 117–350. [Spaggiari, «La poesia religiosa»]

Tramoyeres Blasco, Luis, ‘La Biblia valenciana de Bonifacio Ferrer’, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid) 21 (1909) 234–248. [Tramoyeres, «La Biblia valenciana»]

Ukas, Catherine, ‘New research on the Bíblia rimada: The apocryphal legends’, in Boehne, Patricia – Massot i Muntaner, Josep – Smith, Nathaniel B. (eds.), Actes del Tercer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica (Toronto, 1982). Estudis en honor de Josep Roca-Pons (Biblioteca Abat Oliba 30), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, pp. 123–138. [Ukas, «New research»]

Ventura, Jordi, La Bíblia valenciana. Recuperació de la història d’un incunable en català (Biblioteca Torres Amat 12), Barcelona: Curial, 1993.— Publishes the Psalter from the Valencian Bible (originally printed as a separate book in Barcelona in 1480) following a study on the history of this Bible. [Ventura, La Bíblia valenciana]

Vidal Salmeron, Constantino, ‘Un saltiri català traduït de l’hebreu’, in Terrado, Xavier – Sabaté, Flocel (eds.), Les veus del sagrat (Verum et Pulchrum Medium Aevum 8), Lleida: Pagès, 2014, pp. 299–302. [Vidal, «Un saltiri català»]

Vilar i Costa, Joan, ‘La Bíblia catalana antiga: Les citacions bíbliques en la Quaresma de sant Vicent Ferrer predicada a València l’any 1413’, Ciutat (Manresa) 3, no. 16 (1928) 77–82; 3, no. 19 (1928) 108–114. [Vilar, «La Bíblia catalana antiga»]

Wittlin, Curt, ‘Observacions sobre el Psalteri de Joan Roís de Corella i d’altres traduccions dels Salms’, in Bover i Font, August – Martí-Olivella, Jaume – Newman, Mary Ann (eds.), Miscel·lània Jordi Carbonell (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 22), vol. 1, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat & al., 1991, pp. 27–59.— Repulished in Curt WITTLIN, De la traducció literal a la creació literària (Biblioteca Sanchis Guarner 34), València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. [Wittlin, «Observacions»]

—, ‘El “Psaltiri” del 1480 i altres restes de la “Bíblia valenciana” dels cartoixans de Portaceli’, in Bover i Font, August – Martí-Olivella, Jaume – Newman, Mary Ann (eds.), Actes del Setè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Berkeley, 1993) (Biblioteca Abat Oliba 165), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, pp. 287–301. [Wittlin, «El “Psaltiri”»]

1.3. Hebrew versions of Catalan origin

Assemani, Stefano Evodio – Assemani, Giuseppe Simone, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus in tres partes distributus: in quarum prima Orientales in altera Graeci in tertia Latini Italici aliorumque Europaeorum idiomatum codices, Partis primae. Rome, 1756, 1758, 1759, 3 vols.— Reprinted in Paris, 1926. Vol. 1, pp. 70–71 includes a description of ms. Vat. ebr. 100 (Gospels in Hebrew translated from the Catalan). Herein is it stated that the author was a Jew or an atheist. [Assemani, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae]

Carmignac, J., The four Gospels translated into Hebrew by William Geenfield in 1831, Turnhout: Brepols, 1982.— Provided on pp. vii–x is a list of Hebrew translations of the New Testament, which list can be completed by reference to E. Shuali, Traduire le Nouveau Testament en hébreu, pp. 248–254. [Carmignac, The four Gospels]

Casanellas i Bassols, Pere, ‘Du latin au catalan et du catalan à l’hébreu : histoire de la plus ancienne traduction conservée des Évangiles à l’hébreu (xve siècle)’, Revue des Études Juives (Paris) 179/3–4 (2020) 385–398, DOI: 10.2143/REJ.179.3.3288803. [Casanellas, «Du latin au catalan et du catalan à l’hébreu»]

—, ‘The First Hebrew Translation of the Four Gospels (Vat. ebr. 100): A Fifteenth-Century Translation from Catalan’, in Biver-Pettinger, Fränz – Shuali, Eran (eds.), Translating the Bible: Past & Present = Traduire la Bible: Hier & aujourd’hui, Estrasburg: Association Presses Universitaires de Strasbourg, 2024, pp. 193–211. [Casanellas, «The First Hebrew Translation»]

Casanellas i Bassols, Pere – Hames, Harvey, ‘A textual and contextual analysis of the Hebrew Gospels translated from Catalan’, Melilah. Manchester Journal of Jewish Studies 11 (2014) 68–81.[CasanellasHames, «A textual and contextual analysis»]

Cassuto, Umberto, Codices Vaticani Hebraici: Codices 1-115, Rome: Bybliotheca Vaticana, 1956. [Cassuto, Codices Vaticani Hebraici]

—, I manoscritti palatini ebraici della Biblioteca Apostolica Vaticana e la loro storia (Studi e Testi 66), Vatican City (Rome), 1936. [Cassuto, I manoscritti]

Delcor, Maties, ‘Un manuscrit hébraïque inédit des quatre évangiles conservé a la Bibliothèque Vaticane (Hebr.100)’, Anuario de Filología (Barcelona) 7 (1981) 201–219.— A study of the Hebrew text based largely upon how Chapter 10 from the Gospel according to Matthew has been transcribed. Using the orthography of the names of the Apostles as well as other interesting linguistic considerations as his starting point, the author of this article concludes that the text was translated from the Catalan, but that many proper names have been Italianised by the copyists within the margins. He also confirms that the translation does not correspond to any previous versions of the text of the Gospels in Hebrew and that it is of poor quality. He lastly asserts that the translator must have been a Jewish convert to Christianity who undertook the translation for proselytising purposes at the behest of Christians. [Delcor, «Un manuscrit hébraïque»]

Garel, Michel, D’une main forte: Manuscrits hébreux des collections françaises, Paris: Seuil – Bibliothèque Nationale, 1991. [Garel, D’une main forte]

Garshovitz, L., ‘Shem Tob ben Isaac ben Shaprut’s Gospel of Matthew’, in The Frank Talmage Memorial, vol. 1, Haifa, 1993. [Garshovitz, «Shem Tob»]

Gold, Leonard Singer (ed.), A sign and a witness: 2,000 years of Hebrew books and illuminated manuscripts, New York: The New York Public Library, Oxford: Oxford University Press, 1988. [Gold, A sign and a witness]

Hames, Harvey, ‘Translated from Catalan: Looking at a fifteenth-century Hebrew version of the Gospels’, in Alberni, Anna, & al. (ed.), El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis: Estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and vernacular languages in the age of Llull and Eiximenis: ICREA studies on vernacularization (Textos i Estudis de Cultura Catalana 170), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, pp. 285–302. [Hames, «Translated from Catalan»]

Horbury, William, ‘The Hebrew Matthew and Hebrew study’, in Horbury, William (ed.), Hebrew study from Ezra to Ben-Yehuda, Edinburgh: T&T Clark, 1999, pp. 122–131. [Horbury, «The Hebrew Matthew»]

—, ‘The Hebrew text of Matthew in Shem Tob ibn Shaprut’s Eben Bohan’, in Davies, William David – Allison, Dale C., A critical and exegetical commentary on the gospel according to Saint Matthew (The International Critical Commentary of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments), vol. 1: Introduction and commentary on Matthew 1–VII, Edinburgh: T. & T. Clark, 1988, pp. 729–740. [Horbury, «The Hebrew text of Matthew»]

Lapide, Pinchas E., Hebräisch in den Kirchen (Forschungen zum Jüdisch-Christlichen Dialog 1), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976.— This volume concerns the Hebrew translation of St Matthew’s Gospel as found in the Eben Boḥan by Shem Tob ibn Shaprut: pp. 62–64. It also treats of the four Hebrew Gospels as translated from Catalan: pp. 64–68. [Lapide, Hebräisch in den Kirchen]

Marx, Alexander, ‘The polemical manuscripts in the Library of the Jewish Theological Seminary of America. With appendices on the Eben Bohan and on the earlier Hebrew translations of Mattew’, in Studies in Jewish biliographyand related subjects in memory of Abrahan Solomon Freidus (1867–1923), late chief of the Jewish Division, New York Public Library, New York: The Alexander Kohut Memorial Foundation, 1929, pp. 247–278. [Marx, «The polemical manuscripts»]

Muñoz Solla, Ricardo, ‘Lecturas judeoconversas de la Bíblia hebrea’, Memoria Ecclesiae (Oviedo) 38 (2013) 555–567. [Muñoz Solla, «Lecturas judeoconversas»]

Narkiss, Bezalel, Hebrew illuminated manuscripts in the British Isles: A Catalogue raisonné, Vol. 1: The Spanish and Portuguese manuscripts (Part one: Text. Part two: Plates), preface by John Pope-Hennessy, London: Oxford University Press, British Academy – Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1982. [Narkiss, Hebrew illuminated manuscripts]

Niclòs Albarracín, Josep Vicent, ‘L’Évangile en hébreu de Shem Tob ibn Shaprut: Une traduction d’origine judéo-catalane due à un converti, replacée dans son Sitz im Leben’, Revue Biblique (Jerusalem) 106 (1999) 358–407. [Niclós, «L’Évangile en hébreu»]

—, Profiat Durán. Cinco cuestiones debatidas de polémica (España Judía, Serie II: Autores Judíos de Cataluña, Polémica Judeocristiana), bilingual critical edition with annotations by Carlos del Valle Rodríguez, Madrid: Aben Ezra Ediciones, 1999.— Critical edition compiled from a dozen manuscripts from the sixteenth to the seventeenth centuries. [Niclós, Profiat Durán]

—, ‘Sem Tob ibn Saprut i la seva obra “La pedra de toc”’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona) no. 60 (June 1998) 15–22. [Niclós, «Sem Tob ibn Saprut i la seva obra»]

—, Šem Ṭob Ibn Šaprut·: «La Piedra de Toque» (Eben Bohan): Una obra de controversia judeo-cristaiana. Introducción, edición crítica y notas al libro I (Biblioteca Hispano-Bíblica 16), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997.— Review: Libby Garshowitz, The Jewish Quarterly Review 90 (2000) 457–465. [Niclós Albarracín, Šem Ṭob Ibn Šaprut·: «La Piedra de Toque»]

—, ‘El text hebreu i preguntes d’un jueu medieval a l’evangeli de la infància (Mt 1-2)’, in El text: Lectures i Història (Scripta Biblica 3), Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pp. 75–105. [Niclós, «El text hebreu i preguntes»]

Petersen, W. L., ‘The Vorlage of Shem-Tob’s “Hebrew Matthew”’, New Testament Studies 44 (1998) 490–512. [Petersen, «The Vorlage»]

Proverbio, Delio Vania, ‘Vangeli. Ebraico’, in D’Aiuto, Francesco – Morello, Giovanni – Piazzoni, Ambrogio M., I Vangeli dei Popoli. La Parola e l’immagine del Cristo nelle culture e nella storia, Vatican City (Rome): Biblioteca Apostolica Vaticana – Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo, 2000, pp. 372–374.— This contribution concerns ms. Vat. ebr. 100 from the Vatican Library. According to Proverbio, this miscellaneous codex originated from Crete and once belonged to the banker Ulrich Fugger (1526–1584). By reason of its various watermarks it is dateable to the second half of the fifteenth century. The manuscript had formed part of the private library of the Jewish bibliophile Elias Capsali (1482–1555) and is clearly the result of Jewish handiwork, for which reason it does not seem as if the original could have been for the use of Christians. [Proverbio, «Vangeli Ebraico»]

Richler, Benjamin (ed.), Hebrew Manuscripts in the Vatican Library. Catalogue (Studi e Testi 438), ‘compiled by the staff of the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts in the Jewish National and University Library, Jerusalem, edited by Benjamin Richler, palaeographical and codicological descriptions by Malachi Beit-Arié in collaboration with Nurit Pasternak’, Vatican City: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008.— ‘The first comprehensive catalogue of the Hebrew manuscripts kept in the Biblioteca Apostolica Vaticana’. [Richler, Hebrew Manuscripts in the Vatican Library]

Rosenthal, Judah M., ‘Early hebrew translations of the Gospels’ [in Hebrew, with an abstract in English], Tarbiz· 32 (1962–1963) 48–66.— Abstract in English: pp. iii.iv The author is unaware of the Gospels in Hebrew translated from the Catalan (BAV, ms. Vat. ebr. 100). [Rosenthal, «Early hebrew translations»]

Roth, Cecil, ‘Illuminated manuscripts, Hebrew’, in Encyclopaedia Judaica, vol. 8, Jerusalem: Encyclopaedia Judaica, 1971 (2nd printing 1973), col. 1257–1288. [Roth, «Illuminated manuscripts»]

Sed-Rajna, Gabrielle, L’art juif: Orient et occident, introduction by Bezalel Narkiss, Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1975. [Sed-Rajna, L’art juif]

Shuali, Eran, Traduire le Nouveau Testament en hébreu. Un miroir des rapports judéo-chrétiens, online doctoral thesis, Estrasburg, 2015, <http://www.theses.fr/2015STRAK021>, accessed: 02.07.2020.— The list of Hebrew translations of the New Testament provided in J. Carmignac, The four Gospels translated into Hebrew by William Geenfield in 1831, pp. vii–x, is completed on pp. 248–254 of Shuali’s work. [Shuali, Traduire le NT]

Shuali, Eran, ‘Why was the New Testament translated into Hebrew: An introduction to the history of Hebrew translations of the New Testament’, Open Theology 2 (2016) 511–522.— The text fails to mention ms. Vat. ebr. 100 from the BAV (Gospels in Hebrew translated from the Catalan, fifteenth century). [Shuali, «Why was the NT»]

Sirat, C. – Beit-Arié, M., Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portants des indications de date jusqu’à 1540, 1, Jerusalem – Paris, 1972. [SiratBeit-Arié, Manuscrits médiévaux]

Studer, Paul, ‘Notice sur un manuscrit catalan du xve siècle (Bodley Oriental 9).’, Romania (Paris) 47 (1921) 89–104.— This article concerns a siddur in Hebrew accompanied by an interlinear Catalan translation whose legibility is poor. [Studer, «Notice sur un manuscrit»]

Szpiech, Ryan Wesley, ‘The aura of an alphabet: Interpreting the Hebrew Gospels in Ramon Marti’s “Dager of Faith” (1278)’, Numen (Leiden) 61 (2014) 334–363.— The author argues that Martí did not draw his quotations from some prior Hebrew translation of the Gospels, but rather undertook his own translations thereof for polemical purposes. [Spiech, «The aura of an alphabet»]

—, ‘Ramon Marti’s New Testament citations in Hebrew: A transcription and further observations’, in Hasselhoff, Görge K. – Fidora, Alexander, Ramon Marti’s ‘Pugio Fidei’: Studies and texts, Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2017, pp. 157–173.— According to the author, R. Martí himself translated the New Testament citations from Latin into Hebrew. [Spiech, «Ramon Marti’s NT citations in Hebrew»]

Trimm, James, “Du Tillet” Hebrew Mathew. Translated out of the original tongue: And with the former translations diligently compared and revised, Hurst, Tex.: Society for the Advancement of Nazarene Judaism, 21999. [Trimm, “Du Tillet” Hebrew Mathew]

1.4. Catalan versions from the early-modern period (‘La
Decadència’)

Berger, Philippe, ‘Las lecturas de las capas modestas en la Valencia renacentista’, Bulletin Hispanique (Bordeaux) 99 (1997) 161–170.— Study of 415 libraries belonging to lay people in València between 1474 and 1559, 35 of which contain the complete Bible (24 noblemen, 6 merchants, one nobelwoman, one artesan, one man and one woman…). [Berger, «Las lecturas»]

Bonet i Baltà, Joan, ‘La Bíblia en llengua vulgar en els Països Catalans després de l’autorització emesa per la Inquisició’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 4 (1979) 167–212.— Published at a later date in Joan Bonet i Baltà, L’Església catalana, de la Il·lustració a la Renaixença, Barcelona: PAM, 1984, pp. 385–440. [Bonet i Baltà, «La Bíblia en llengua vulgar»]

Escartí, Vicent J., ‘Un desconegut valencià del XVIII, traductor dels evangelis’, Saó (València), no. 267 (November 2002), p. 7 = 495. [Escartí, «Un desconegut valencià del xviii»]

Melchor, Vicent de, ‘Una traducció en català valencià dels evangelis, a Oxford, del segle xviii, Quaderns. Revista de Traducció (Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona) 5 (2000) 55–68.— Review: Vicent J. Escartí, ‘Un desconegut valencià del xviii, traductor dels evangelis’, Saó (València) no. 495 (November 2002) 7. [Melchor, «Una traducció»]

1.5. Catalan versions of the penitential psalms

Bonet i Baltà, Joan, ‘La Bíblia en llengua vulgar en els Països Catalans després de l’autorització emesa per la Inquisició’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 4 (1979) 167–212.— Published at a later date in Joan Bonet i Baltà, L’Església catalana, de la Il·lustració a la Renaixença, Barcelona: PAM, 1984, pp. 385–440. [Bonet i Baltà, «La Bíblia en llengua vulgar»]

Gonzàlez i Pastor, Joan, ‘Els salms penitencials, una tradició popular’, Presència Evangèlica (Sabadell), nos. 105–106 (September 1989) 4–5. [González i Pastor, «Els salms penitencials»]

López Casas, Maria Mercè, ‘Materials per a Bibliografia de textos catalans antics (BITECA): El manuscrit XII de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll’, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Madrid – Barcelona) fasc. 10 (1996) 361–376.— The Ripoll ms. contains a paraphrase in verse of the penitential psalms. [López, «Materials»]

1.6. Catalan versions from the Renaissance

Alegre i Nadal, Pau, ‘El notari i polític moianès Ramon Bussanya: Notícia biogràfica’, Modilianum: Revista d’Estudis del Moianès (Moià) 7, no. 39 (2n semestre 2008) 267–282 (= 11–26). [Alegre i Nadal, «El notari»]

Arana Martija, José Antonio, ‘Prólogo’, in González Echegaray, Carlos, Catálogo de los manuscritos reunidos per el príncipe Luis-Luciano Bonaparte que se hallan en el País Vasco, con un índice de nombres de personas, lugares, lenguas y dialectos, y un catálogo de publicaciones hechas por él mismo de algunos de los manuscritos, o referentes a ellos, que se hallan en las principales Bibliotecas del País Vasco, Bilbao: Real Academia de la Lengua Vasca, 1983, 21989, pp. 29–48. [Arana Martija, «Prólogo»]

Barrass, Tine, ‘The language of J. M. Prat’s Catalan New Testament’, Estudis Romànics (Barcelona) 13 (1963–1968) [= Estudis de Lingüística i Filologia Catalanes dedicats a la memòria de Pompeu Fabra en el centenari de la seva naixença, vol. 2] 317–347.— Forms part of her doctoral thesis. [Barrass, «The language»]

—, ‘The Catalan New Testament and the British and Foreign Bible Society. 1820–1888’, unpublished doctoral thesis submitted to Girton College (Cambridge), deposited at Cambridge University Library, where it can be consulted (photocopies cannot be made without written permission of the author’s heirs).— On the New Testament translated by Josep Melcior Prat i Colom (Solà) and published, in its first edition, in London in 1832. Since 2007 it has been possible to consult a photocopied version of this thesis at the Biblioteca de Catalunya as well as the Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, where it has been deposited by the Associació Bíblica de Catalunya on the authorisation of the brother and heir of its (female) author, Mr. Coos J.L. de Vries. [Barrass, «The Catalan New Testament»]

Bonet i Baltà, Joan, ‘La Renaixença que no ens deixà la Bíblia catalana en publicà fraccions escollides’, Estudis Universitaris Catalans (Barcelona) 27 (1992) [= Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984), vol. 1] 299–316. [Bonet o Baltà, «La Renaixença»]

—, ‘La Bíblia en llengua vulgar en els Països Catalans després de l’autorització emesa per la Inquisició’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 4 (1979) 167–212.— Published at a later date in Joan Bonet i Baltà, L’Església catalana, de la Il·lustració a la Renaixença, Barcelona: PAM, 1984, pp. 385–440. [Bonet i Baltà, «La Bíblia en llengua vulgar»]

Capó i Fuster, Carme, ‘Esforços per introduir la lectura de la Bíblia a Espanya a principis del s. xix (1808-1821). El paper de la Societat Bíblica Britànica i Estrangera’, in I Congrés d’Història de l’Església Catalana des dels orígens fins ara, vol. 2, Solsona, 1993, pp. 287–299. [Capó i Fuster, «Esforços»]

Casanellas i Bassols, Pere, ‘Josep Melcior Prat i Solà en el cent cinquantè aniversari de la seva mort’, Revista de Catalunya (Barcelona) 208 (July–August 2005) 3–8.— Correction of errata: page. 6, line 1: ‘vint mil exemplars’ should read ‘vuit mil exemplars’.[Casanellas, «Josep Melcior Prat i Solà»]

Casanova, Manuel Enrique, Elogio fúnebre del ilustre señor D. José Melchor Prat, […] leído en la Sociedad Económica del 2 de febrero de 1856, Barcelona, 1856. [Casanova, Elogio fúnebre]

Cortès, Àngel, ‘ “Lo Nou Testament” de Josep Melcior Prat i Colom’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya no. 21 (1982) 14–15.— Brief account of the genesis and publication of Lo Nou Testament, containing some inaccuracies (e.g., note 1: ‘Aquest [Josep Melcior Prat i Colom] és el pseudònim amb què es publicà la traducció. El nom autèntic del polític català és Josep Melcior Prat i Solà’; in fact, the four editions of the volume were published anonymously). [Cortès, «“Lo Nou Testament”»]

Ferrer i Costa, Joan, ‘Aproximació panoràmica a les traduccions bíbliques catalanes de començament del segle xx’, in Ortín, Marcel – Pujol, Dídac, Llengua literària i traducció (1890-1939), Lleida: Punctum & Trilcat, 2009, pp. 33–49. [Ferrer i Costa, «Aproximació panoràmica»]

Gili, Joan, ‘A l’entorn del Nou Testament en català imprès a Londres l’any 1832’, Bulletin of Spanish Studies 20 (1943) 243–246. [Gili, «A l’entorn del Nou Testament»]

Jardí, Enric, ‘El cas del “Nou Testament” ’, in Antoni Puigblanch: Els precedents de la Renaixença (Biblioteca Biogràfica Catalana 22), Barcelona: Aedos, 1960, pp. 195–208. [Jardí, «El cas del “Nou Testament”»]

Jorba, Manuel, ‘Presentació de Lo Nou Testament. Traducció de Josep Melcior Prat’, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya (Tarragona) no. 101 (January 2009) 57–64. [Jorba, «Presentació de Lo Nou Testament»]

Olives Canals, Santiago, Bergnes de las Casas, helenista y editor (1801-1879) (Filología Clásica 5), with a prologue by Jordi Rubió i Balaguer, Barcelona: Escuela de Filología del CSIC., Instituto Nebrija, 1947.— This text provides certain information concerning Josep Melcior Prat i Solà (in particular pp. 185–186; see also the Index of Names, s.v. Prat Colom, José Melchor). [Olives, Bergnes]

Oriol i Bernadet, Josep, Elogio del ilustre señor don José Melchor Prat, gobernador civil que fué de Lérida, Tarragona, Córdoba y Oviedo, miembro de las Sociedades económicas de estas provincias y de las de Barcelona, Madrid y Liébana; individuo de las Academias de Ciencias naturales y artes, de Buenas letras y de Medicina de Barcelona, y sócio de otras corporaciones científicas, literarias y filantrópicas del reino. Leido en la sesion pública celebrada por la Academia de Ciencias Naturales y Artes en 19 de octubre de 1856, Barcelona: Imprenta y Librería Politécnica de Tomás Gorchs, 1856.— This work quotes from Casanova, Elogio fúnebre and seems more precise with regard to a number of biographical details. [Oriol, Elogio]

Paredes i Baulida, Maria, Antoni Febrer i Cardona, un humanista il·lustrat a Menorca: 1761–1841 (Textos i Estudis de Cultura Catalana 49), Barcelona: Curial, 1996.— Pp. 311–330: bibliography. Antoni Febrer i Cardona is the author of certain unpublished translations of the book of Psalms and of various canticles from the Old and New Testaments. [Paredes, Antoni Febrer i Cardona]

—, ‘Notes sobre una versió literària dels Salms feta a Menorca el 1840’, in Miscel·lània Jordi Carbonell (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 23), vol. 2, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat & al., 1991, pp. 45–85. [Paredes, «Notes»]

—, ‘La recuperació d’una figura cabdal de la Il·lustració menorquina: Antoni Febrer i Cardona (1761–1841)’, Llengua & Literatura (Barcelona) 6 (1994–1995) 483–490. [Paredes, «La recuperació»]

Puig i Tàrrech, Armand, ‘Dues traduccions catalanes dels Psalms en el segle xix’, in Ferrando, Antoni (ed.), Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, vol. 8: Àrea 7. Història de la llengua, València: Institut de Filologia Valenciana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989, pp. 693–698. [Puig i Tàrrech, «Dues traduccions»]

—, ‘Tomàs Sucona, primer traductor modern dels Salms al català’, Revista Catalana de Teologia 20/2 (1995) 277–292. [Puig i Tàrrech, «Tomàs Sucona»]

—, ‘Les traduccions bíbliques catalanes en el segle XIX’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 12/1 (1987) 97–116. [Puig i Tàrrech, «Les traduccions bíbliques»]

Rainey, W. H., The Catalonian New Testament. Bible in the World, British and Foreign Bible Society, 1931. [Rainey, Catalonian NT]

Rubió i Balaguer, Jordi, Història de la literatura catalana, vol. 3 (Obres de Jordi Rubió i Balaguer 5, Biblioteca Abat Oliba 51), Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986. [Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, vol. 3]

—, Il·lustració i Renaixença, prologue by Joaquim Molas (Obres de Jordi Rubió i Balaguer 7, Biblioteca Abat Oliba 70), Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989. [Rubió i Balaguer, Il·lustració i Renaixença]

—, ‘La traducció al català del Nou Testament’, in idem, Història de la literatura catalana, III (Obres de Jordi Rubió i Balaguer 5, Biblioteca Abat Oliba 51), Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986, pp. 328–331. [Rubió i Balaguer, «La traducció»]

Serrallonga, Segimon, ‘El Càntic dels Càntics de Verdaguer’, Anuari Verdaguer (Vic) 9 (1995–1996) 89–113. [Serrallonga, «El Càntic dels Càntics»]

Ventura, Jordi, Els heretges catalans (Col·lecció Antílop 12), Barcelona: Selecta, 21976 (11963).— On Lo Nou Testament translated by Josep Melcior Prat: pp. 182–189 i 190–194. [Ventura, Els heretges catalans]

1.7. Versions in other Romance languages

Avenoza, Gemma, La biblia de Ajuda y la ‘Megil·lat Antiochus’ en romance (Biblioteca de Filología Hispánica 25), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001. [Avenoza, La biblia de Ajuda]

—, Biblias castellanas medievales, San Millán de la Cogolla: Instituto de Orígenes del Español – Cilengua, 2011.— Includes a CD containing mainly colour reproductions of all the illustrations (manuscript facsimiles as well as others) which are printed in black and white within the volume. Review: F. Javier Pueyo Mena, Sefarad, 71 (2011) 471–500. [Avenoza, Bíblias castellanas medievales]

—, ‘Las traducciones de la Biblia en castellano en la edad media y sus comentarios’, in Olmo Lete, Gregorio del, La Bíblia en la literatura española, vol. 1, tom 2: Edad media. El texto: fuente y autoridad, Madrid: Trotta, 2008, pp. 13–75. [Avenoza, «Las traducciones de la Biblia en castellano»]

—, ‘Traducciones medievales de la Biblia al portugués’, in Pomer Monferrer, Luis, & al., Les literatures antigues a les literatures medievals, Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 2009, pp. 7–27. [Avenoza, «Traducciones medievales de la Biblia al portugués»]

Avenoza, Gemma – Enrique-Arias, Andrés, ‘Bibliografia sobre las biblias romanceadas castellanas medievales. Cuaderno bibliográfico, nº 28’, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 19 (2005) 409–451. [AvenozaEnrique-Arias, «Bibliografía»]

Berger, Samuel, La Bible romane au Moyen Âge: Bibles provençales, vaudoises, catalanes, italiennes, castillanes et portugaises, Geneva: Slatkine, 1977.— Articles reprinted from Romania vols. 18, 19, 23 and 28. Included are two articles by Paul Meyer published in Romania vol. 18. [Berger, La Bible romane]

—, La Bible française au Moyen Âge. Étude sur les plus anciennes versions de la Bible écrit es en prose de langue d’oïl, Paris, 1884 (reprint: Geneva: Slatkine Reprints, 1967). [Berger, La Bible française]

—, ‘La Bible italienne au Moyen Âge’, Romania (Paris) 23 (1894) 358–431.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 154–227. [Berger, «La Bible italienne»]

—, ‘Les Bibles castillanes’, Romania (Paris) 28 (1899) 360–408, 508–567, with an appendix entitled ‘Appendice: Note sur les Bibles portugaises’, by C. Michaëlis de Vasconcellos and S. Berger.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 229–339. [Berger, «Les Bibles castillanes»]

—, ‘Les bibles provençales et vaudoises’, Romania (Paris) 18 (1889) 353–422.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 5–76. [Berger, «Les bibles provençales»]

—, ‘Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes’, Romania (Paris) 19 (1890) 505–561.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 93–151. [Berger, «Nouvelles recherches»]

Bogaert, Pierre-Maurice, Les Bibles en français. Histoire illustrée du Moyen Âge à nous jours, Turnhout: Brepols, 1991. [Bogaert, Les Bibles en français]

—, ‘Un emprunt au judaïsme dans la tradition médiévale de l’histoire de Judith en langue d’oïl’, Revue Théologique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 31 (2000) 344–361. [Bogaert, «Un emprunt au judaïsme»]

D’Addezio, A., ‘Una bibbia spagnola nella Biblioteca di Brera’, Aevum (Milan) 72 (1998) 439–446. [D’Addezio, «Una bibbia spagnola»]

Enrique-Arias, Andrés, ‘Apuntes para una caracterización de la morfosintaxis de los textos bíblicos medievales en castellano’, in Kabatek, Johannes (ed.), Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las tradiciones discursivas, Frankfurt del Main: Vervuert, Madrid: Iberoamericana, 2008, pp. 109–125. [Enrique-Arias, «Apuntes para una caracterización de la morfosintaxis»]

— (ed.), La Biblia Escorial I.I.6. Transcripción y estudios ( Biblias Hispánicas, Colección Digital), Logroño: Cilengua. Fundación San Millán de la Cogolla, 2010.— Includes a CD which contains, in addition to the studies in question, a paleographical transcription of the text. [Enrique-Arias, La Biblia Escorial I.I.6.]

—, ‘Biblias romanceadas e historia de la lengua’, in Company Company, Concepción – Moreno de Alba, José G. (coords.), Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (4-8 septiembre de 2006), vol. 2, Madrid: Arco Libros, 2008, pp. 1781–1794. [Enrique-Arias, «Biblias romanceadas e historia de la lengua»]

—, ‘Diferentes modelos de traducción en las versiones castellanas del libro de Isaïas: un estudio cuantitativo ’, in Trotter, David (ed.), Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Aberystwyth, 2004), vol. 1, Tübingen: Max Niemeyer, 2007, pp. 339–349. [Enrique-Arias, «Diferentes modelos de traducción Isaïas»]

—, ‘Lingua eorum – la lengua d’ellos. Sobre la suerte de un calco sintáctico del latín en la historia del español’, Bulletin of Hispanic Studies 89 (2012) 813–829. [Enrique-Arias, «Lingua eorum»]

—, ‘Nuevos recursos electrónicos para el estudio de las traducciones españolas medievales de la Biblia: La página web y el Corpus Biblia Medieval’, Memoria Ecclesiae (Oviedo) 38 (2013) 149–161. [Enrique-Arias, «Nuevos recursos electrónicos»]

—, ‘Sobre el parentesco entre la Biblia de Alba y la Biblia de la Real Academia de la Historia ms. 87’, Romance Philology (Turnhout) 59 (2006) 241–263. [Enrique-Arias, «Sobre el parentesco»]

—, ‘Texto subyacente hebreo e influencia latinizante en la traducción de la Biblia de Alba de Moisés Arragel’, in Alsina, Victoria, & al., Traducción y estandarización de la traducción en la historia de los lenguajes especializados. La incidencia de la traducción en la historia de los lenguajes especializados, Madrid: Iberoamericana, Frankfurt del Main: Vervuert, pp. 99–111. [Enrique-Arias, «Texto subyacente hebreo e influencia latinizante»]

—, ‘Las traducciones de eius e illius en las biblias romanceadas. Nuevas perspectivas para el estudio de la expresión de la posesión en español medieval’, in Döhla, Hans-Jörg – Montero Muñoz, Raquel – Báez de Aguilar González, Francisco (eds.)., Lenguas en diálogo: el iberorromance y su diversidad lingüística y literaria. Ensayos en homenaje a Georg Bossong., Frankfurt del Main: Vervuert, Madrid: Iberoamericana, 2008, pp. 125–141. [Enrique-Arias, «Las traducciones de eius e illius»]

Enrique-Arias, Andrés – Matute Martínez, Cristina, ‘El estudio morfosintáctico de la lengua de la Bíblia de Alba: un acercamiento a la variación discursiva y dialectal del español en el siglo xv’, in Iliescu, Maria – Danler, Paul – Siller-Runggaldier, Heidi, Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007), vol. 6, Berlin: Walter de Gruyter, 2010, pp. 115–123. [Enrique-AriasMatute Martínez, «El estudio morfosintáctico Biblia de Alba»]

Enrique-Arias, Andrés – Pueyo Mena, F. Javier, ‘La Biblia completa del Marqués de Santillana’, Revista de Filología Española 97/1 (2017) 35–68. [Enrique-AriasPueyo Mena, «La Biblia completa»]

Escandell Proust, Isabel, ‘Códices bíblicos del taller de Magister Raimundus en Vic (Cataluña)’, Lusitania Sacra 34 (2016) 223–251.— This article concerns the probable Catalan origins of the Biblical codex in French known as the ‘Bible du XIIIème siècle’, Bern, Burgerbibliothek, cod. 28. [Escandell, «Códices biblicos»]

Leonardi, Lino (ed.), La Bibbia in italiano tra Medioevo e Rinascimiento = La Bible italienne au Moyen Âge et à la Renaissance. Atti del Convegno di Studi Promosso della Fondazione Ezio Franceschini e dall’École Française de Rome (Firenze, Certosa del Galluzzo, 8–9 novembre 1996) (Millennio Medievale, Agiografia e Bibbia in Lingua, 10), Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 1998. [Leonardi, La Bibbia in italiano]

Light, Laura, ‘French Bibles c. 1200–30: a new look at the origin of the Paris Bible’, in Gameson, Richard (ed.), The medieval Bible: Its production, decoration and use, Cambridge: Cambridige University Press, 1994, pp. 155–176. [Light, «French Bibles»]

Meyer, Paul, ‘Fragment d’une version provençale inconnue du Nouveau Testament’, Romania (Paris) 18 (1889) 430–438.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 84–92. [Meyer, «Fragment»]

—, ‘Recherches linguistiques sur l’origine des versions provençales du Nouveau Testament’, Romania (Paris) 18 (1889) 423–429.— Reprinted in S. Berger, La Bible romane, pp. 77–83. [Meyer, «Recherches linguistiques»]

Morreale, Margherita, Escritos escogidos de lengua y literatura española, edited by José Luis Rivarola y José Pérez Navarro, Madrid: Gredos, 2006. [Morreale, Escritos escogidos]

Nüesch, Hans-Rudolf, Altwaldensische Bibelübersetzung Manuskript Nr. 8 der Bibliothèque Municipale de Carpentras (Romania Helvetica 92 A, 92 B), Bern: Francke, 1979, 2 vols.— The manuscript dates from the thirteenth century. It contains the New Testament, Prov, Eccl, Cant (only as far as 8:14), Wis (as far as 12:1), Eccli (as far as 16:4). The first volume by Nüesch contains the introduction and transcription, while the second volume comprises a linguistic study and a glossary. [Nüesch, Altwaldensische Bibelübersetzung Manuskript]

Pueyo Mena, F. Javier – Enrique-Arias, Andrés, ‘Innovación y tradición en el léxico de las traducciones bíblicas castellanas medievales: el uso de cultismos y voces patrimoniales en las versiones del siglo xv’, Anuario de Estudios Medievales 45/1 (2015)  357–392. [Pueyo MenaEnrique-Arias, «Innovación y tradición en el léxico»]

Pueyo Mena, F. Javier – Enrique-Arias, Andrés, ‘Los romanceamientos castellanos de la Biblia Hebrea compuestos en la Edad Media: manuscritos y traducciones’, Sefarad 73/1 (2013)  165–224. [Pueyo MenaEnrique-Arias, «Los romanceamientos castellanos»]

Rodríguez Molina, Javier – Enrique-Arias, Andrés, ‘Si as a Q-particle in old Spanish’, in Bouzouita, Miriam  – Sitaridou, Ioanna – Pato, Enrique, Studies in historical Ibero-Romance morpho-syntax, Amsterdam: John Benjamins, 2018, pp. 249–274. [Rodríguez MolinaEnrique-Arias, «Si as a Q-particle»]

Sneddon, Clive R., ‘The origins of the Old French Bible: The significance of Paris, BN, MS fr. 899’, Studi Francesi 43 (1) = no. 127 (January–April 1999) 1–13. [Sneddon, «The origins»]

Wunderli, Peter, ‘Die mittelalterlichen Bibelübersetzungen in Südfrankreich’, Zeitschrift für Religions- und Zeitgeschichte 22 (1970) 97–112. [Wunderli, «Die mittelalterlichen Bibelübersetzungen in Südfrankreich»]

—, Die okzitanischen Bibelübersetzungen des Mittelalters: Gelöste und ungelöste Fragen, Frankfurt del Main: Vittorio Klostermann, 1969. [Wunderli, Die okzitanischen Bibelübersetzungen]

—, La plus ancienne traduction provençale (xiie s.) des chapitres xii à xvii de l’Évangile de Saint Jean (British Museum, ms. Harley 2928) (Bibliothèque Française et Romane. Série D, Initiation, textes et documents 4), with an introduction, notes and glossary, Paris, 1969. [Wunderli, La plus ancienne traduction provençale]

1.8. Latin versions

Alturo i Perucho, Jesús, ‘Corpus biblicum medii aevi Cataloniae. Códices, fragmentos, membra disiecta y referencias literarias. Una primera aproximación’, Memoria Ecclesiae (Oviedo) 38 (2013) 69–114.— This article concerns the Vulgate in Catalonia between the ninth and the twelfth centuries. Project: ‘Es lo que en esta ocasión pretendo con la presentación tan solo de una primera y muy imperfecta aproximación a lo que quiere ser un “Corpus biblicum Medii Aevi Cataloniae (saec. ix-xii)”, con la consideración de todas sus fuentes para recoger los materiales que permitan una historia de sus manuscritos; no de sus textos, de momento» (p. 71)’. [Alturo, «Corpus bilbicum»]

Avril, François, Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique (Manuscrits Enluminés de la Bibliothèque Nationale), Paris: Bibliothèque Nationale, 1982.— Among the Vulgates of Catalan origin, this publication includes consideration of Latin 39 (dating from the fourth quarter of the thirteenth century) and Latin 30 (from the third to fourth quarter of the thirteenth century). [Avril, Manuscrits]

Ayuso Marazuela, Teófilo, ‘Los elementos extrabíblicos de la Vulgata’, Estudios Bíblicos (Madrid) 2 (1943) 133–187. [Ayuso, «Los elementos extrabíblicos»]

Berger, Samuel, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Âge, Paris, 1893 (Reprint: Hildesheim – New York: Georg Olms, 1976). [Berger, Histoire de la Vulgate]

—, Les préfaces jointes aux livres de la Bible dans les manuscrits de la Vulgate. Mémoire posthume de M. —. Extrait des mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Ire série, tome XI, IIe partie, Paris: Imprimerie Nationale – Librairie C. Klincksieck, 1902. [Berger, Les préfaces]

Bover, José Mª., ‘La Vulgata en España’, Estudios Bíblicos (Madrid) 1 (1941–1942) 11–40, 167–185. [Bover, «La Vulgata en España»]

Bruyne, Donatien de, ‘Étude sur les origines de la Vulgate en Espagne’, Revue Bénédictine (Maredsous) 21 (1914) 373–401. [Bruyne, «Étude»]

—, Préfaces de la Bible latine, Namur, 1920. [Bruyne, Préfaces]

—, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latine, Namur, 1914 [Bruyne, Sommaires]

Casanellas i Bassols, Pere, ‘L’edició de la Vulgata en la Bíblia del segle xiv del “Corpus Biblicum Catalanicum” i les vulgates catalanollenguadocianes dels segles xiii-xiv’, in Martínez Gázquez, José – Cruz Palma, Óscar de la – Ferrero Hernández, Cándida (eds.), Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009) (Millenio Medievale 92, Strumenti e Studi n. s. 30), Florence: Sismel, Edizione del Galluzzo, 2011, pp. 1059–1070. [Casanellas, «L’edició de la Vulgata»]

Denifle, H., ‘Handschriften der Bible-Correctorien des 13. Jahrhunderts’, Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte (Berlin) 4 (1888) 263–311, 471–601. [Denifle, «Handschriften der Bible-Correctorien»]

Escandell Proust, Isabel, ‘En torno a la Biblia latina BS75 1297 (University of California, Santa Barbara Library)’, Hortus Artium Medevalium (Brepols) 20 (2014) 332–338. [Escandell Proust, «En torno a la Biblia latina BS75 1297»]

Escrits dels bisbes catalans del primer mil·lenni (Clàssics del Cristianisme 27), introd. by Antoni Pladevall, transl. by Jaume Fàbregas and Josep Amengual, Barcelona: Edicions Proa, 1992. [Escrits dels bisbes catalans]

Gathercole, Simon, ‘Tobit in Spain: Some preliminary comments on the relations between the old Latin witnesses’, in Bredin, Mark (ed.), Studies in the book of Tobit: A multidisciplinary approach, London: T. & T. Clark International, 2006, pp. 5–11. [Gathercole, «Tobit in Spain»]

Gros i Pujol, Miquel dels Sants, ‘Fragments de bíblies llatines del Museu Episcopal de Vic’, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 3/1 (1978) 153–171.— From the end of the ninth century until the middle of the fourteenth century. [Gros, «Fragments»]

Houghton, H. A. G., The Latin New Testament: A guide to its early history, texts and manuscripts, Oxford: Oxford University Press, 2016. [Houghton, The Latin New Testament]

Light, Laura, ‘Versions et révisions du texte biblique’, in Riché, Pierre – Lobrichon, Guy (eds.), Le Moyen Âge et la Bible (Bible de Tous les Temps 4), Paris: Beauchesne, 1984, pp. 55–93.— Bibliography pp. [621]–630. [Light, «Versions et révisions»]

Lobrichon, Guy, La Bible au Moyen Âge, Paris: Éditions A. et J. Picard, 2003. [Lobrichon, La Bible]

Metzger, Bruce M., The early versions of the New Testament: Their origin, transmission, and limitations, Oxford: Clarendon Press, 1977 (reprinted 2001). [Metzger, The early versions]

Morey, James H., ‘Peter Comestor, Biblical paraphrase, and the medieval popular Bible’, Speculum: A Journal of Medieval Studies (Massachusetts) 68 (1993) 6–35. [Morey, «Peter Comestor»]

Mundó, Anscari M., Les bíblies de Ripoll: Estudi dels mss. Vaticà, lat. 5729 i París, BNF, lat. 6 (Studia e Testi 408), Vatican City: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2002. [Mundó, Les bíblies de Ripoll]

—, ‘El Commicus palimpsest París lat. 2269. Amb notes sobre litúrgia i manuscrits visigòtics a Septimània i Catalunya’, in Liturgica 1. Cardinali I. A. Schuster in memoriam (Scripta et Documenta 7), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1956, pp. 151–278. [Mundó, «El Commicus»]

—, ‘La cultura artística escrita’, in Pladevall i Font, Antoni (ed.), Catalunya romànica, vol. 1: Introducció a l’estudi de l’art romànic català, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 133–162. [Mundó, «La cultura»]

—, ‘Darrers estudis entorn de les bíblies de Ripoll’, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (Barcelona) 8 (1997) 9–15. [Mundó, «Darrers estudis»]

Paleo Porta, Eulalia, ‘La biblia de Lleida: Una bíblia gigante del siglo xii’, Memoria Ecclesiae (Oviedo) 38 (2013) 587–610. [Paleo, «La biblia de Lleida»]

Puig i Tàrrech, Armand, ‘La Bíblia llatina en els països de llengua catalana fins al segle xiii, Revista Catalana de Teologia (Barcelona) 28/1 (2003) 103–134. [Puig i Tàrrech, «La Bíblia llatina»]

Pujol i Tubau, Pere, ‘El manuscrit de la Vulgata de la catedral d’Urgell’, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 6 (1923) 98–145. [Pujol, «El manuscrit»]

Quentin, Henri, Mémoire sur l’établissement du texte de la Vulgate. 1èrepartie: Octateuque (Collectanea Biblica Latina 6), Rome: Desclée et Cie, Paris: J. Gabalda, 1922. [Quentin, Mémoire]

Sastre Portella, Josep, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals citacions bíbliques, Mao [Mahon]: Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Educació i Cultura, 2000. [Sastre, La Carta]

Stegmüller, Fredericus, Repertorium Biblicum Medii Aevi, Madrid: C.S.I.C., 1950–1980, 11 vols. [Stegmüller, Repertorium]

2. CRITICAL AND OTHER EDITIONS OF OLD TEXTS
(SOME PARABIBLICAL TEXTS INCLUDED)

2.1. Medieval Catalan versions

Aramon i Serra, Ramon, ‘“De gran dolor ab mortal pena” (assaig d’edició crítica)’, in Homenaje a Johannes Vincke, vol. 1, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Goerres-Gesellschaft zur Pflege der Wissensschaft, 1963–1963, pp. 265–278.— This publication contains an edition of the Planys de la Verge. [Aramon, «De gran dolor»]

—, ‘Dos textos versificats en català de la carta tramesa del cel’, Estudis Universitaris Catalans (Barcelona) 14 (1929) 279–298.— An introduction to the ‘Epistle of Jesus Christ’ or ‘Letter fallen from Heaven’ together with five Catalan manuscripts in which it features (BNP, ms. esp. 486, ff. 307–309v; the Franciscans of Vic, ms. C23, ff. 79v–82 i 82v–85v; BUB, ms. 151 (olim 21-4-1), ff. 270–278; BC, ms. 732, ff. 2–11; BC, ms. 451, ff. 88v–95v); also contains an edition in parallel columns of the two latter manuscripts wherein the text is found in verse form. [Aramon, «Dos textos versificats»]

Baraut, Cebrià, ‘Un fragment de la versió catalana de la Postilla super Psalmos de Nicolau de Lira’, in Díaz, Romuald M. (ed.), Miscellánea biblica B. Ubach, Montserrat, 1953, pp. 279–286.— On ms. 159 in Ripoll, from the fourteenth century, which, under the epigraph Opus Nicolay de Lira, contains some Catalan fragments from the exposition of Psalm 118 (= 119). The transcribed, edited and published text (folios 83r–86v), consists of the Catalan version of the first sixteen verses of this psalm (the rest, folios 87r–108r, contains the original Latin). [Baraut, «Un fragment»]

Bohigas, Pere, ‘Dos fragments catalans dels Evangelis, restes de la traducció de la Bíblia de Bonifaci Ferrer’, in idem, Aportació a l’estudi de la literatura catalana (Biblioteca Abat Oliba 23), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982, pp. 77–93.— Transcribes and edits two fragmentary pages from the Gospels of Mark (14:5–15,15, with gaps) and Luke (2,16–29; 3,30–38; 4,1–2), which were discovered by Fèlix Torres Amat, and then compares them with other existing manuscripts. The conclusion is that theses fragments are from the fifteenth-century version of the Bible (attributed to Bonifaci Ferrer; also known as the Valencian Bible). Published first in Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti, vol. 1, Palermo, 1962. [Bohigas, «Dos fragments»]

Codina i Formosa, Joan-Baptista, ‘Fragmentos de los libros de los Macabeos en lengua catalana’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona) 8 (1916) 361–372.— Publishes a Catalan manuscript from the fifteenth century containing a text that is based on the Books of Maccabees, subsequently published by Jaume Riera i Sans under the more appropriate title of Història del malvat rei Antíocus (Barcelona: Edicions del Mall, 1981). [Codina, «Fragmentos»]

Colón, Germà, Llibre d’hores (Els Nostres Clàssics A-87), Barcelona: Barcino, 1969. [Colón, Llibre d’hores]

Coromines, Joan, ‘Les Llegendes Rimades de la Bíblia de Sevilla’, in idem, Lleures i converses d’un filòleg (El Pi de les Tres Branques 2–3), Barcelona: Club Editor, 21974, pp. 217–245.— First published in English in the Hispanic Review (Philadelphia), 27, 361–383. [Coromines, «Les Llegendes Rimades»]

Costa Catala, Joan, Els salms de la Biblia de Paris i el salteri de la seu de Valencia (Estudi comparatiu i transcripcio) (Serie Filológica 15), València: Real Academia de Cultura Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias, 1995.— Review: Armand Puig i Tàrrech, Arxiu de Textos Catalans Antics 18 (1999) 829–832. [Costa, Els salms]

—, Nou Testament (Ms. Marmoutier, s. XIV), València, 2002, 2 vols.— Vol. 1: introduction and transcription of the New Testament. Vol. 2: facsimile edition of the New Testament (not of the other two texts that the ms. contains). Review: Joan M. Furió Vayà, Arxiu de Textos Catalans Antics 25 (2006) 624–628. [Costa, Nou Testament]

Daniel de Molins de Rei, ‘Notes sobre la “Lletra caiguda del cel”. Les versions catalanes en prosa’, Estudis Franciscans (Barcelona) 43 (1931) 53–94.— A study of the ‘Letter fallen from Heaven’ or ‘Epistle of Jesus Christ’, focusing upon its contents, origins, and diffusion both eastwards and westwards, as well as its Catalan versions (eleven in all: nine of which are medieval, seven of these being in prose and two in verse; the remaining two dating from the nineteenth century). Five of the seven Catalan medieval prose versions are set out in parallel columns alongside the Latin text which served as the basis for these very versions; a further Catalan version is edited separately since it is unrelated to the Latin text in question; the seventh version has not been published as it offers few variants with respect to those here presented. [Daniel de Molins de Rei, «Notes»]

Escartí, Vicent Josep, ‘Un fragment de Bíblia catalana a l’Arxiu del Regne de València’, Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 10 (1991) 261–273.— Study and transcription of a parchment that contains the Catalan text from 4Kgdms 23,27–25,24, from the fourteenth-century version of the Bible. [Escartí, «Un fragment»]

Foulché-Delbosc, Raymond (ed.), Cant dels cants, transcription by Raymond Foulché-Delbosc, Barcelona: Serra germans e Russell, 1906.— Transcription of folios 305v–308r from the ms. Peiresc (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. esp. 3). [Foulché-Delbosc, Cant dels cants]

García Sempere, Marinela – Martín Pascual, Llúcia, ‘La Passió catalana de París’, Revista de Filología Románica 20 (2003) 235–266.— A new edition and analysis of the text that begins ‘que si no y prenem qualque consell’, preserved in a MS. from the BNP (MS. Esp. 472, ff. 14–21r), which had previously been edited by Pere Bohigas. [García SempereMartín Pascual, «La Passió»]

Gudiol i Cunill, Josep, Una antiga traducció catalana dels quatre evangelis (Còdex del Palau), transcription preceded by an introduction, Vic: Fulla Dominical, 1911. [Gudiol, Una antiga traducció catalana]

Hook, David, The Destruction of Jerusalem. Catalan and Castilian texts (King’s College London Medieval Sutdies 1), London: King’s College London Centre for Late Antique Medieval Studies, 2000.— The author edits what he himself calls Version 2 of the Catalan version of the work, using as his basis MS. 710 from the Biblioteca de Catalunya, which is the only complete manuscript. [Hook, The Destruction of Jerusalem]

Izquierdo, Josep, ‘Els llibres neotestamentaris a la Bíblia Rimada e en Romans de la BCC de Sevilla, ms 7–7–6’, unpublished doctoral thesis submitted to the Universitat de València, València, 1995. [Izquierdo, «Els llibres neotestamentaris»]

Marín , Tomàs, ‘Fragmento de un libro de horas romanceado (Siglo xiv)’, Hispania Sacra (Barcelona – Madrid) 9 (1956) 175–179.— Study and transcription of two folios preserved at the Biblioteca Capitular de Tarazona, which contain a small part of the service of Our Lady in Catalan (end of the sixth and beginning of the ninth hours) and thus the whole Psalm 128 (= 129). [Marín, «Fragmento»]

Martí, Sadurní, ‘Innocenci III, Exposició dels salms penitencials’, unpublished doctoral thesis, submitted to the Universitat de Girona.— Edition of the Catalan translation of the Exposition, which has come down to us as a single manuscript, from the end of the fourteenth or beginning of the fifteenth century (Barcelona, Biblioteca Universitària, ms. 70). [Martí, «Innocenci III»]

Moliné i Brasés, Ernest, ‘Llegendes rimades de la Bíblia de Sevilla’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona) 5 (1909–1910) 394–411.— Publishes, for the first time, the complete text of the Llegendes rimades (Apocryphal legends). [Moliné i Brasés, «Llegendes rimades»]

—, ‘Passió, mort, resurrecció i aparicions de N. S. Jesucrist’, Estudis Universitaris Catalans (Barcelona) 3 (1909) 65–74, 155–159, 260–264, 349–351, 459–463, 542–546; 4 (1910) 9–109, 499–508.— Publishes the text from ms. 1029 of the Biblioteca Universitària de Barcelona. [Moliné i Brasés, «Passió»]

Riera i Sans, Jaume, Història del malvat rei Antíocus, Barcelona: Eds. del Mall, 1981. [Riera, Història]

—, ‘Paraules del rey Salamó: Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona) 49 (2003–2004) 141–169.— Study and transcription of the fragmentary Catalan translation of the Book of Proverbs contained in the ms. esp. 353 of the Bibliothèque nationale de France in Paris (Prov 1,1–6,34) and in the ms. 921 of the Biblioteca Nacional Española in Madrid (Prov 1,1–3,26). [Riera, «Paraules del rey Salamó»]

—, El siddur en català dels conversos jueus (s. XV), Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1993. [Riera, El siddur]

Roís de Corella, Joan, Psalteri (Biblioteca Serra d’Or 52), introd., transcription and modernization by Joan A. López i Quiles – Vicent Ribes i Palmero, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985. [Roís de Corella, Psalteri]

—, El Psalteri de Roiç de Corella: edició gòtica imitada sobre l’incunable venecià de 1490, with an editorial note by Jaime Barrera, Sant Feliu de Guiíxols: Octavi Viader, 1928.— Edition based upon the Madrid incunable. It follows the latter’s lineation. [Roís de Corella, El Psalteri… edició gòtica imitada]

—, Psalteri. Edició crítica (Biblioteca d’Autors Valencians 59), edition, introductory essay and notes by Josep Lluís Martos, València: Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2013. [Roís de Corella, Psalteri. Edició crítica]

Serra, Guillem, Compendi historial de la Bíblia, que ab lo títol de Gènesi de Scriptura trelladà del provençal a la llengua catalana mossèn Guillem Serra, en l’any M CCCC LI y ara ha fet estampar per primera vegada en Miquel Victorià Amer, edited by Miquel Victorià Amer, Barcelona, 1873.— Online edition: <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/compendi-historial-de-la-biblia-que-ab-lo-titol-de-genesi-de-scriptura-trellada-del-provencal-a-la-llengua-catalana-guillem-serra-en-lany-mccccli-y-ara-ha-fet-estampar-per-primera-vegada-en-miquel-victoria-amer–0/html/ff2a9ea4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html> [Serra, Compendi historial]

Soriano Robles, Lourdes – Sabaté Marín, Glòria, ‘Fragmenta Biblica: Testimonis en català procedents del Tribunal de la Inquisició de València pertanyents a un mateix manuscrit bíblic’, in Martínez Romero, Tomàs – Prades Yerves, Lidón (eds.), Didacticism, literature & translation: The transmission of knowledge in the Middle Ages (Problemata Literaria, 101), Kassel: Reichenberg, 2024, pp. 373–391. [Soriano – Sabaté, «Fragmenta Biblica»]

Suchier, Hermann, Denkmäler provenzalischer Literatur und Sprache, ‘mit einer Untersuchung fon Paul Rohde: Über die Quellen der romanischen Weltchronik’, Halle: Max Niemeyer, 1883, 2 vols.— Published herein are some texts of the ‘Compendi historial de la Bíblia’ or ‘Gènesi’ in Catalan, Occitan and Italian versions. Online facsimile: <https://archive.org/details/denkmlerproven00rohduoft/mode/2up> [Suchier, Denkmäler provenzalischer Literatur]

Ukas, Catherine, ‘The Bible Rimada de Sevilla. A Critical Edition’, unpublished doctoral thesis submitted to the University of Toronto for the degree of Doctor of Philosophy, Toronto, 1981.— Critical edition of a third of the Bíblia rimada (the Bible in rhyming couplets), as far as the Fourth book of Kingdoms. [Ukas, «The Bible Rimada»]

Ventura, Jordi, La Bíblia valenciana. Recuperació de la història d’un incunable en català (Biblioteca Torres Amat 12), Barcelona: Curial, 1993.— Publishes the Psalter from the Valencian Bible, printed in Barcelona in 1480, preceded by a study of this same Bible. [Ventura, La Bíblia valenciana]

Villanueva, Joaquín Lorenzo, De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, València: Oficina de D. Benito Monfort, 1791.— In Apendix II he transcribes the following fragments from medieval Catalan Bible versions: I. Dan 10:20 (incomplete); 11 (lacking part of v. 11, part of v. 12, part of v. 25 and the beginning of v. 26, the end of v. 39 and part of v. 40); 12; 13 (lacking vv. 9–11 and part of v. 12, the middle of v. 17, all of v. 18 and the beginning of v. 19, the end of v. 48, all of v. 49 and v. 50, part of v. 51, and part of v. 65) (pp. CXVII–CXXII). II. 1Macc 10:50–11:34 (last versicle incomplete) (pp. CXXII–CXXIV). III. Acts 23:26–26:4 (last versicle incomplete) (pp. CXXV–CXXVII). IV. The Prologue of Jerome on Revelation, and Rev 3:17–6:4; 12:3–5,11–13; 13:2–4 (vv. 2 and 4 are incomplete); 14; 15 (part of the last versicle = 8 is lacking) (pp. CXXVII–CXXXII). V. The last folio of the Valencian Bible, attributed to Bonifaci Ferrer (pp. CXXXII–CXXXV). [Villanueva, De la lección ]

2.2. Hebrew versions of Catalan origin

Howard, George, Hebrew Gospel of Matthew, Macon, Ga.: Mercer University Press, 1995.— Hebrew text and translation. This is a revised edition of The Gospel of Matthew according to a primitive Hebrew text, Macon, Ga.: Mercer Univ. Press, Louvain: Peeters, 1987. [Howard, Hebrew Gospel]

Niclós Albarracín, Josep Vicent, El evangelio de san Mateo en hebreo (en la versión de Eben Boḥan de Shem Ṭob ibn Shaprut· – s. xiv) (España Judía, Serie I: Autores Hebreos de Sefarad), Madrid: Aben Ezra Ediciones, 2018. [Niclós, El evangelio de san Mateo en hebreo]

Profiat Duran, The polemical writings of Profiat Duran ‘The reproach of the Gentiles’ and ‘Be not like unto thy fathers’ [in Hebrew: Kiteve polmos le-Profiat Duran ‘Kelimmat ha-goyyim’ we-’iggeret ‘Al tehi ka-’avoteka’, edited by Frank Talmage, Jerusalem: The Hebrew University – The Zalman Shazar Center, 1981.— Kelimmat ha-goyyim takes up pp. 1–69. [Profiat Duran, The polemical writings]

2.3. Catalan versions from the early-modern period (‘La
Decadència’)

Conques, Jeroni, Llibre de Job. Versió del segle XVI (Biblioteca Torres Amat 3), edited by J. Riera i Sans, Barcelona: Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona – Curial, 1976. [Conques, Llibre de Job]

2.4. Catalan versions from the Renaissance

Prat, Josep Melcior (tr.), Edició facsímil de Lo Nou Testament. Traducció de Josep Melcior Prat i Colom (Solà), presentation of the text by Guillem Correa with a prologue by Daniel Giralt-Miracle, Barcelona: Consell Evangèlic de Catalunya, Departament de Publicacions, 2009.— Text of the third edition, from 1836, containing the title page from the first edition of 1832. [Prat, Lo Nou Testament, facsímil 2009]

—, Lo Nou Testament, transl. by Josep Melcior Prat i Colom (Solà), facsimile reprint of the London edition of 1832 [the body of the book is, in fact, a reprint of the third edition, dating from 1836], introductory texts by Àngel Cortès – Joan Gonzàlez Pastor – Benjamí Planes, Barcelona: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, 1989. [Prat, Lo Nou Testament, facsímil 1989]

Verdaguer, Jacint (tr.), ‘Les quatre passions’, transl. by Jacint Verdaguer, in Verdaguer, Jacint, Obres completes (Biblioteca Perenne 1), Barcelona: Selecta, 51974, pp. 1469–1482.— In the first edition, from 1943, there is only the ‘Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Joan’ (pp. 1408–1411). [Verdaguer, «Les quatre passions»]

Verdaguer, Jacint, ‘Las cuatro pasiones traducidas por Verdaguer’, edited by Martí de Riquer, Mediteráneo (València) nos. 9–11 (1945) 23–44. [Verdaguer, «Las cuatro pasiones»]

—, Obres completes (Biblioteca Selecta 1), Barcelona: Selecta, 1943. [Verdaguer, Obres completes 1943]

2.5. Occitan versions

Clédat, L., Le Nouveau Testament traduit au xiiie siècle en langue provençale suivi d’un rituel cathare. Reproduction photolithographique du manuscrit de Lyon, publié avec une nouvelle édition du rituel par — (Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Lyon 4), Paris, 1887 (Reprint: Geneva: Slatkine Reprints, 1968).— Facsimile edition, without analysis, of the following manuscript: Lyon, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, ms. no. 36, from the thirteenth century. [Clédat, Le Nouveau Testament]

Harris, M. Roy, The Occitan translations of John XII and XII–XVII from a fouteenth-century Franciscan codex (Assisi, Chiesa Nuova MS. 9 (Transactions of the American Philosophical Society vol. 74, 4, 1985), Philadelphia: The American Philosophical Society, 1985. [Harris, The Occitan translations]

Lespy, V. – Raymond, P. (eds.), Récits d’histoire sainte en béarnais, Pau: Société des Bibliophiles du Béarn, 1876–1877, 2 vols. [LespyRaymond, Récits]

Wunderli, Peter (ed.), Les quatre évangiles occitans dans le Ms. BN fr. 6261 (Romania Helvetica 139), vol. 1: Introduction et édition critique, vol. 2: Analyse de la langue, Lexique et Index des noms, Tübingen: A. Francke, 2017. [Wunderli, Les quatre évangiles occitans]

—, Le Nouveau Testament occitan de Paris (ms. BN fr. 2425) (Romania Helvetica 136), vol. 1: Introduction et édition critique, vol. 2: Analyse de la langue, Lexique et Index des noms, Tübingen: A. Francke, 2016. [Wunderli, Le Nouveau Testament occitan de Paris]

—, Le Nouveau Testament de Lyon (ms. Bibliothèque de la ville A.i.54/Palais des arts 36) (Romania Helvetica 128 and 131), vol. 1: Introduction et édition critique, vol. 2: Analyse de la langue, Lexique et Index des noms, Tübingen– Basel: A. Francke, 2009 i 2010. [Wunderli, Le Nouveau Testament de Lyon]

2.6. French versions

Abeele, L. van den, Le livre de Judit dans la Bible française du XIIIe siècle, Ghent, 1964.— Unpublished critical edition. [Abeele, Le livre de Judit]

Quereuil, Michel, La Bible française du xiiie siècle. Édition critique de la Genèse (Publications Romanes et Françaises 183), Geneva: Librairie Droz, 1988.— Review: Françoise Vielliard, Romania 109 (1988) 131–137. [Quereuil, La Bible française]

Sneddon, C. R., ‘A critical edition of the four Gospels in the thirteenth-century old french translation of the Bible’, unpublished critical edition submitted to St. Edmund Hall, Trinity Term, Oxford, 2 vols.— Reproductions available throught the British Thesis Service, British Library, Boston Spa, Wetherby. [Sneddon, «A critical edition»]

Vercruysse, L., Le livre de Tobit. Édition critique du manuscrit français 899 de la Bibliothèque Nationale de Paris, Ghent: unpublished, 1955. [Vercruysse, Le livre de Tobit]

2.7. Latin versions

Biblia Latina cum glossa ordinaria, facsimile reprint of the editio princeps of Adolph Rusch de Strassburg 1480/1481, introd. by Karlfried Froehlich – Margaret T. Gibson, Turnhout: Brepols, 1992, 4 vols.— This edition contains the ordinary gloss such as it was known to medieval readers, and so is to be preferred to that of Walafridus Strabus, published in J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Secunda [Latina], 113–114. Online edition: <https://sites.google.com/site/glossaordinariaproject/rusch>. [Biblia Latina cum glossa ordinaria]

Biblia sacra iuxta Vulgatam Clementinam, ‘logicis partitionibus aliisque subsidiis ornata a Alberto Colunga, O. P. et Laurentio Turrado’, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1946 (9th ed. 1994). [Vulgata Clementina]

Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, edited by Robert Weber & al., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 52007 (1st ed., 1969; 4th ed., 1994), edition revised by Roger Gryson. [Vulgata Stuttgartiensis]

Biblia sacra juxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem… cura et studio monachorum abbatiae pontificiae s. Hieronymi in Urbe ordinis sancti Benedicti edita, Rome: Typis Polyglottis Vaticanis, 1926–1995, 18 vols.— Major critical edition of the Old Testament from the Vulgate. It fails to include the Psalms iuxta Hebraeos and the Books 1–2 Esdras, though does contain St Jerome’s prologues and the list of capitula. [Vulgata de l’Abadia de Sant Jeroni]

Bruyne, Donatien de, Préfaces de la Bible latine, Namur, 1920. [Bruyne, Préfaces]

—, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latine, Namur, 1914. [Bruyne, Sommaires]

Nouum Testamentum domini nostri Jesu Christi Latine secundum editionem s. Hieronymi ad codicum manuscriptorum fidem, edited by John Wordsworth, Henry Julian White & al., Oxford: Clarendon, 1889–1954, 3 vols.— Major critical edition of the New Testament from the Vulgate. Vol. 1: Gospels. Vol. 2: Pauline Epistles. Vol. 3: Acts, Catholic Epistles, Rev. [Nouum Testamentum Oxoniense: Editio Maior]

Nouum Testamentum Latine. Secundum editionem Sancti Hieronymi. Editio Minor, ad codicum manuscriptorum fidei, edited by Henry Julian White – John Wordsworth. Oxford: Clarendon, 1911.— A minor critical edition of the New Testament from the Vulgate. It does not contain prologues apart from the ‘Epistula ad Damasum’. It only cites eight codices. Since this handbook version was produced prior to the completion of the major critical edition (1954), from the Letter to the Romans onwards it fails to contain precisely the same text as does the major edition. [Nouum Testamentum Oxoniense: Editio Minor]

3. MAIN REFERENCE TOOLS

Acadèmia Valenciana de la Llengua, Corpus informatitzat del valencià (CIVAL) [online], <http://cival.avl.gva.es/cival/>. [CIVAL]

Andolz Canela, Rafael, Diccionario aragonés: aragonés-castellano, castellano-aragonés, Zaragoza: Librería General, 1977. [Andolz, Diccionario aragonés]

Aguiló i Fuster, Marià, Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1600, Madrid, 1923 (Facsimile reprint: Barcelona – Sueca: Curial, 1977). [Aguiló, Catálogo]

—, Diccionari Aguiló (Biblioteca Filològica), lexicographic material gathered by Marià Aguiló i Fuster, revised and published by Pompeu Fabra and Manuel de Montoliu, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1915–1934, 8 vols.— Facsimile reprint: Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1988. ISBN 84-86556-62-7. 4 vols. [Aguiló, Diccionari]

Alcover, Antoni M. – Moll, Francesc de B., Diccionari català-valencià-balear, Palma, 21964–1969 (2nd edition of the first two volumes and a reprinting of the rest, 1930–1962), 10 vols.— Online edition: <https://dcvb.iec.cat/>. [DCVB]

Alsina i Català, Claudi – Feliu i Montfort, Gaspar – Marquet i Ferigle, Lluís, Pesos, mides i mesures dels Països Catalans (Biblioteca de Cultura Catalana 67), Barcelona: Curial, 1990. [AlsinaFeliuMarquet, Pesos]

Alturo i Perucho, Jesús, Història del llibre manuscrit a Catalunya (Textos i documents 23), Barcelona: Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, 2003. [Alturo, Història]

Avenoza, Gemma, ‘La bibliografia dels antics textos catalans: Accés informàtic als materials’, Catalan Review 8 (1994) 9–25. [Avenoza, «La bibliografia dels antics textos catalans»]

—, ‘Filigranas en manuscritos hispanos: 1. Biblias romanceadas. 2. Comentarios bíblicos’, Incipit 25–26 (2005–2006) 1–20. [Avenoza, «Filigranas en manuscritos hispanos»]

Badia, Lola, ‘Traduccions al català dels segles xivxv i innovació cultural i literària’, Estudi General 11 (1991) 31–50. [Badia, Lola, «Traduccions al català»]

Badia i Margarit, Antoni, Gramàtica històrica catalana (Biblioteca d’Estudis i Investigacions 4), València: Tres i Quatre, 1981.— Translation of the original Spanish text from 1951, carried out by the author. [Badia, Gram. hist. cat.]

Balari i Jovany, Josep, Diccionario Balari: Inventario lexicográfico de la lengua catalana, edited by Manuel de Montoliu, Barcelona, [1926–1936], 2 vols.— Vol. 1: A–C; vol. 2: D–G. The unpublished material was lost during the Spanish Civil War. [Balari, Diccionario]

Bassols de Climent, M., & al., Glossarium mediae Latinitatis Cataloniae, Barcelona: Universitat de Barcelona – Escola de Filologia de Barcelona del CSIC, 1960–. [GMLC]

Bastardas, Joan, ‘Sobre la construcció medieval “Per sarraïns a preïcar” ’, Estudis Universitaris Catalans (Barcelona) 23 (1979) [= Estudis de llengua i literatura catalana oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, vol. 1] 39–58. [Bastardas, «Sobre la construcció medieval»]

Batlle, Mar, & al., Gramàtica històrica de la llengua catalana (Biblioteca Abat Oliba 299), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016. [Batlle & al., Gram. hist. de la ll. cat.]

Battelli, Giulio, Lezioni di paleografia, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 31986 (10th reprint; 1st edition: 1936). [Battelli, Lezioni]

Bayerri i Bertomeu, Enric, Los códices medievales de la catedral de Tortosa: Novísimo inventario descriptivo, Barcelona: Porter Libros, 1962. [Bayerri, Los códices medievales]

Beltran, Vicenç – Avenoza, Gemma – Soriano, Lourdes, BITECA = Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears, in PhiloBiblon [online], University of California, 1997–2019…, <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html>.— In the bibliographic references we indicate the identifier manid (‘manuscript identifier’) in order to facilitate the searches for manuscript descriptions in this data base. Type, for example ‘manid 1620’ (with straight double quotes) in the field ‘Simple search’ of the ‘Manuscript/Edition’ Search; then use the ‘Find’ feature to locate precisely the specific record. [BeltranAvenozaSoriano, BITECA]

Bénédictins de Bouveret, Colophons de manuscripts occidentaux des origines au XVIe siècle (Spicilegii Friburgensis Subsidia 2, 3, 4, 5, 6, 7), Fribourg: Éditions Universitaires, 1965–1982. [Bénédictins de Bouveret, Colophons]

Bíblia, Barcelona: Editorial Alpha, Fundació Bíblica Catalana, 1969. [Bíblia petita de la Fundació Bíblica Catalana]

La Bíblia. Bíblia catalana. Traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides, 132014 (1sted.: 1993). Online edition: <https://www.bci.cat/> [Bíblia Catalana Interconfessional / BCI]

Biblia Latina cum glossa ordinaria, facsimile reprint of the editio princeps of Adolph Rusch de Strassburg 1480/1481, introd. by Karlfried Froehlich – Margaret T. Gibson, Turnhout: Brepols, 1992, 4 vols.— This edition contains the ordinary gloss such as it was known to medieval readers, and so is to be preferred to that of Walafridus Strabus, published in J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Secunda [Latina], 113–114. [Biblia Latina cum glossa ordinaria]

La Bíblia: Versió dels textos originals i comentaris pels monjos de Montserrat, Montserrat 1926– , 25 tomes (some of which published in more than one volume).— The Gospels according to Mark and according to Luke still await publication. [Bíblia grossa de Montserrat]

La Bíblia. Versió dels textos originals i notes pels monjos de Montserrat, Andorra: Casal i Vall, 1965–1970, 5 vols., in pocketbook format (published in a single volume: 1970). [Bíblia petita de Montserrat]

Blecua, Alberto, Manual de crítica textual (Literatura y Sociedad 33), Madrid: Castalia, 1983. [Blecua, Manual]

Blondheim, D. S., ‘Essai d’un vocabulaire comparatif des parlers romans des Juifs au Moyen Âge’, Romania (Paris) 49 (1923) 1–47, 343–388, 526–569; 50 (1924) 582–590. [Blondheim, «Essai d’un vocabulaire»]

—, ‘Les parlers judéo-romans et la Vetus Latina’, Romania (Paris) 50 (1924) 541–590.— Published in a single volume under the same title in Paris, 1925. [Blondheim, «Les parlers»]

Bohigas, Pere, Sobre manuscrits i biblioteques, prologue by Amadeu-J. Soberanas i Lleó, Barcelona: Curial Edicions Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985. [Bohigas, Sobre manuscrits]

Bohigas, Pere – Mundó, Anscari M. – Soberanas, Amadeu-J., ‘Normes per a la descripció codicològica dels manuscrits’, Biblioteconomia nos. 77–78, 30–31 (1973–1974) 93–99. [BohigasMundóSoberanas, «Normes»]

Borao, Jerónimo, Diccionario de voces aragonesas, precedido de una introduicción filológico-histórica, prologue and note by Faustino Sancho y Gil, Zaragoza: Diputación Provincial (Imprenta del Hospicio Provincial), 21908 (Segunda edición augmentada con las colecciones de voces usadas en la comarca de La Litera, autor Don Benito Coll y Altabás, y las de uso en Aragón, por Don Luís v. López Puyoles y Don José Valenzuela La Rosa).— Ed. 1884: ‘Contains the more than a thousand words brought together in an Appendix by the author for the purpose of enriching the vocabulary list published in 1859 as well as the additions to the introduction that he was thinking of making to the second edition of his work.’ First edition: Zaragoza: Imp. y Lib. de D. Calisto Ariño, 1859. Second edition: 1908. A reliable online edition of the various editions is available at: <https://www.bvfe.es/es/autor/9373-borao-jeronimo.html>. [Borao, Diccionario]

Bruguera, Jordi, Llibre dels fets del rei en Jaume (Els Nostre Clàssics B-10 i 11), Barcelona: Barcino, 1991, 2 vols.— Vol. 1: Philological and Linguistic Studies, with a complete vocabulary; vol. 2: Text and glossary. [Bruguera, Llibre dels fets]

—, El vocabulari del ‘Llibre dels fets’ del rei en Jaume (Biblioteca Sanchis Guarner 50), València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. [Bruguera, El vocabulari]

Cappelli, Adriano, Lexicon abbreuiaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milan: Ulrico Hoepli, 1929 (Reprint: 1996). [Cappelli, Lexicon abbreuiaturarum]

Colom Mateu, Miquel, Glossari general lul·lià, Palma: Moll, 1982–1985, 5 vols. [Colom Mateu, Glossari]

Colón Domènech, Germà, Lexicografia, lèxic i crítica textual (Germà Colón d’Estudis Filològics 6), Castelló: Fundació Germà Colón Domènech, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011. [Colón Domènech, Lexicografia]

Commission Internationale de DiplomatiqueComission Internationale de Sigillographie, Folia Caesaraugustana. 1: Diplomatica et sigillographica: travaux préliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique et de la Comission Internationale de Sigillographie…, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, CSIC, 1984. [Folia Caesaraugustana, 1]

Coromines, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (Biblioteca Romànica Hispánica, V. Diccionarios), Madrid: Gredos, 1954, 4 vols. [DCEC]

—, ‘De gramàtica històrica catalana: A propòsit de dos llibres’, in idem, Lleures i converses d’un filòleg (El Pi de les Tres Branques 2–3), Barcelona: Club Editor, 21974, pp. 245–275. [Coromines, «De gramàtica històrica»]

—, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona: Curial, 1980–2001, 10 vols. [DECat]

—, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (Biblioteca Romànica Hispánica, V. Diccionarios, 7), with the collaboration of José A. Pascual, Madrid: Gredos, 1980–1991, 6 vols. [DCECH]

—, ‘Les Llegendes Rimades de la Bíblia de Sevilla’, in idem, Lleures i converses d’un filòleg (El Pi de les Tres Branques 2–3), Barcelona: Club Editor, 21974, pp. 217–245.— Initially published in English in the Hispanic Review (Philadelphia), 27, 361–383. [Coromines, «Les Llegendes Rimades»]

— (dir.), Onomasticon Cataloniae: Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana, Barcelona: Curial, 1989–1997, 8 vols.— Online edition: <https://oncat.iec.cat/>. [Coromines, Onomasticon Cataloniae]

—, ‘Les Vides de Sants rosselloneses. Del manuscrit 44 de París’, in idem, Lleures i converses d’un filòleg (El Pi de les Tres Branques 2–3), Barcelona: Club Editor, 21974, pp. 276–362. [Coromines, «Les Vides de Sants»]

—, Entre dos llenguatges, Barcelona: Curial, 1976–1977, 3 vols. [Coromines, Entre dos llenguatges]

—, Lleures i converses d’un filòleg (El Pi de les Tres Branques 2–3), Barcelona: Club Editor, 11971, 21974. [Coromines, Lleures]

Diccionari de la llengua catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1982. [DLC]

Derolez, Albert, The palaeography of Gothic manuscript books: From the twelfth to the early sixteenth century, Cambridge: Cambridge University Press, 2010 (12003). [Derolez, The palaeography]

Diccionari de textos catalans antics [online], Barcelona: Universitat de Barcelona, Centre de Documentació Ramon Llull – Fundació Lluís Carulla – Fundació Noguera – Institut d’Estudis Catalans – Facultat de Teologia de Catalunya, n.d., <http://www.ub.edu/diccionari-dtca/>. [DTCA]

Du Cange, Charles du Fresne, Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, «auctum a monachis ordinis S. Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel; sequuntur Glossarium Gallicum, Tabulae, Indices Auctorum et Rerum, Dissertationes; editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold Favre, mebre de la Société de l’Histoire de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France», París, 51883-1887 (1st edition, Paris 1678), 10 vols.— Online edition: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/>. [Du Cange, Glossarium]

Duarte i Montserrat, Carles – Alsina i Keith, Àlex, Gramàtica històrica del català (Manuals Curial 7, 10 and 11), Barcelona: Curial, 1984–1986, 3 vols. [DuarteAlsina, Gramàtica històrica]

Escrig, Josep, Diccionario valenciano-castellano, València, 1851. [Escrig, Diccionario]

Esteve, Joaquim – Belvitges, Josep – Juglà i Font, Antoni, Diccionario catalán-castellano-latino, Barcelona, 1803, 2 tomes in 1 volume. [EsteveBellvitgesJuglà, Diccionario]

Fabra, Pompeu, Diccionari general de la llengua catalana, Barcelona, 1932. [DGLC]

Faraudo de Saint-Germain, Lluís, Vocabulari de la llengua catalana medieval, edited by Germà Colón Domènech [online], Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, [2007–.], <https://www.iec.cat/faraudo/>. [Faraudo, Vocabulari]

Forcellini, Egidio, Totius Latinitatis lexicon, ‘opera et studio Aegidii Forcellini, seminari Patavini alumni, et in hac editione post tertiam auctam et emendatam a Iosepho Furlanetto… novo ordine digestum, amplissime auctum atique emendatum cura et studio doct. Vincentii De-Vit.’, Prato: Typis Aldinianis, 41858–1875 (1st ed. Padua, 1771), 6 vols. [Forcellini, Totius Latinitatis lexicon]

Freedman, David Noel (ed.), The Anchor Bible dictionary, New York: Doubleday, 1992, 6 vols. [The Anchor Bible dictionary]

Gaffiot, Félix, Le grand Gaffiot: Dictionnaire latin-français, new edition revised and augmented under the direction of Pierre Flobert, Paris: Hachette, 2005. [Gaffiot, Le grand Gaffiot]

Gimeno Blay, Francisco M., ‘Copistas y ‘committenza’ de manuscritos en catalán (siglos xivxv)’, in Condello, Emma – De Gregorio, Giuseppe, Scribi e colofoni: Le sottoscrizioni di copisti dalle origine all’avvento della stampa. Atti del seminari di Erice: X Colloquio del Comité International de Paléographie Latine (22-28 ottobre 1993), Spoleto: Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo, 1995, pp. 167–185. [Gimeno Blay, «Copistas y ‘committenza’»]

Gonzalo i Bou, Gener (ed.), Les Constitucions de Pau i Treva a Catalunya (segles xixiii) (Textos Jurídics Catalans, Lleis i Costums II/3), Barcelona: Departament de Justícia, 1994. [Gonzalo i Bou, Les Constitucions de Pau i Treva]

Gran diccionari de la llengua catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. [GDLC]

Griera, Antoni, Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya, Barcelona, 1935–1947, 14 vols. [Griera, Tresor]

Gudiol i Cunill, Josep, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle xviii del Museu Episcopal de Vich, with and appendix by Eduard Junyent, Vic: Impr. de la Casa de Caritat, 1934.— Extract from the Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, Volumes 6, 7 and 8. [Gudiol, Catàleg]

Gulsoy, Joseph, Estudis de gramàtica històrica (Biblioteca Sanchis Guarner 26), prologue by Antoni Ferrando, with a subject index as well as an index of words receiving commentary by Joaquim B. Martí Mestre, València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993. [Gulsoy, Estudis]

Hamilton, Alastair, ‘Los humanistas y la Biblia’, in Kraye, Jill (ed.), Introducción al humanismo renacentista, Spanish edition by Carlos Claveria, transl. by Lluis Cabré, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 137–157. [Hamilton, «Los humanistas y la Biblia»]

Hernando i Delgado, Josep, ‘Crèdits i llibres a Barcelona, segle xv. Els contractes de vendes de rendes (censals morts i violaris) garantits amb vendes simulades de llibres. El llibre, instrument econòmic i objecte de cultura’,  Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols (Barcelona) 18 (2000) 7–222. [Hernando, «Crèdits i llibres»]

Homilies d’Organyà, facsimile of the manuscript, with diplomatic and critical editions by Amadeu-J. Soberanas and Andreu Rossinyol, and an essay by Armand Puig i Tàrrech (Els Nostres Clàssics B-20), Barcelona: Barcino, 2001. [Homilies d’Organyà]

Huygens, R. B. C., Ars edendi: Introduction pratique à l’édition des textes latins du moyen âge, Turnhout: Brepols, 2001. [Huygens, Ars edendi]

Iglesias i Fonseca, Josep Antoni, ‘De librerías desaparecidas y códices supervivientes: los de la biblioteca de Bernat d’Esplugues († 1433), notario del Consell de la Ciutat de Barcelona’, Estudis Històrics i Docments dels Arxius de Protocols (Barcelona) 20 (2002) 121–164. [Iglesias i Fonseca, «De librerías desaparecidas»]

Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la llengua catalana, Barcelona: Edicions 62 – Enciclopèdia Catalana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Palma: Editorial Moll; València: Edicions 3 i 4 , 11995. [DIEC 1995]

—, Diccionari de la llengua catalana, Barcelona: Edicions 62 – Enciclopèdia Catalana, 22007.— Updated online edition: <https://dlc.iec.cat/>. [DIEC 2007]

Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica, ‘Modificació dels noms dels temps verbals’, in idem, Documents de la Secció Filològica, IV (Biblioteca Filològica 47), Barcelona, 2003, pp. 21–24. [IEC, «Modificació dels noms dels temps verbals»]

Labèrnia i Esteller, Pere, Diccionari de la llengua catalana. Ab la correspondencia castellana, Barcelona: Espasa y Companyía, Editors, 2[1888 and 1892], 2 vols.— ‘Nova edició aumentada notablement ab vocables, modismes y aforismes, completada ab mots técnichs de ciencias, arts é industria, é il-lustrada ab conexements etimológichs y filológichs per una societat de literats cataláns, amadors de la llengua.’ [Labèrnia, Diccionari 1888-1892]

—, Diccionari de la llengua catalana. Ab la correspondencia castellana y llatina, Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1839–1840, 2 vols. [Labèrnia, Diccionari 1839-1840]

Lacavalleria i Dulach, Joan, Gazophylacium Catalano-Latinum: Dictiones phrasibus illustratas, ordine literario comprehendens. Cui subjicitur irregularium verborum elenchus, Barcelona, 1696. [Lacavalleria, Gazophylacium]

Levy, Emil, Petit dictionnaire provençal-français (Sammlung Romanischer Elementar- und Handbücher 3,II), Heidelberg: C. Winter, 1909 (reprint: Raphèle-les-Arles: Marcel Petit, 1991). [Levy, PDPF]

—, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouards Lexique Roman, Leipzig, 1894–1924, 8 vols. [Levy, PSW]

Lindsay, Wallace Martin, Introduction à la critique des textes latins. Basée sur le texte de Plaute (Nouvelle Collection a l’Usage des Classes; 24), translation by J. P. Waltzing, Paris: Librarie C. Klincksieck, 1898. [Lindsay, Introduction à la crítique]

Madurell i Marimon, Josep M. – Rubió i Balaguer, Jordi, Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474–1553), transcribed and annotated, Barcelona, 1955. [MadurellRubió i Balaguer, Documentos]

Marcet i Salom, Pere – Solà , Joan, Història de la lingüística catalana 1775–1900: Repertori crític (Biblioteca Universitària, Història de la Llengua, Sèrie Major), Vic: Eumo – Universitat de Vic, Girona: Universitat de Girona, 1998, 2 vols. [MarcetSolà, Història]

Martines, Vicent, L’edició filològica de textos (Biblioteca Lingüística Catalana 24), València: Universitat de València, 1999. [Martines, L’edició filològica]

Martínez-Gil, Víctor, ‘Algunes consideracions sobre l’edició de textos pre-fabrians’, Els Marges (Barcelona) 50 (1994) 41–62. [Martínez-Gil, «Algunes consideracions»]

— (ed.), Models i criteris de l’edició de textos, Barcelona: UOC, 2013. [Martínez-Gil, Models i criteris]

Martínez Romero, Tomàs, ‘Panorama de la traducción medieval en la Corona de Aragón’, in Borsari, Elisa, La traducción en Europa durante la Edad Media (Instituto Literatura y Taducción 17, Miscelánea 7), San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2018, pp. 213–234. [Martínez Romero, «Panorama de la traducción»]

Meyer-Lübke, Wilhelm, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 31935 (“Vollständig neubearbeitete Auflage”). [Meyer-Lübke, REW]

Miguel, Raimundo de, Nuevo diccionario latino-español etimológico, introduction by Luis Alberto de Cuenca, Madrid: Visor Libros, 22003.— Facsimile of the 1867 edition, containing an additional introductory page. [Miguel, Nuevo diccionario latino-español]

Moll, Francesc de B., ‘La flexió verbal en els dialectes catalans’, Anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura (Barcelona) 2 (1929) 73–184; 3 (1930) 73–168; 4 (1931) 9–104; 5 (1932) 9–72. [Moll, «La flexió verbal»]

—, Gramàtica històrica catalana, an annotated and corrected edition by Joaquim Martí Mestre, in collaboration with Jesús Jiménez (Biblioteca Lingüística Catalana 31), València: Universitat de València, 2006. [Moll, Gram. hist. cat.]

Moran i Ocerinjauregui, Josep, Treballs de lingüística històrica catalana (Biblioteca Serra d’Or 137), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. [Moran, Treballs]

Moran i Ocerinjauregui, Josep – Rabella i Ribas, Joan Anton, Diccionari etimològic manual (El Cangur, Diccionaris, 269), Barcelona: Eds. 62, 1999. [Moran – ^Rabella, DEM]

Morel-Fatio, Alfred, Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais, with a ‘Supplément des manuscrits espagnols de la Bibliothèque Nationale’ by Charles Baudon de Mony, Paris: Imprimerie Nationale, 1892.— Catalogue of manuscripts from the Iberian peninsula as held in the Bibliothèque Nationale de France, Paris. Online: <https://archive.org/details/cataloguedesmanu00bibl_0/page/n9/mode/2up> [Morel-Fatio, Catalogue]

Niermeyer, Jan Frederik, Mediae Latinitatis lexicon minus: Lexique latin-médiéval-français/anglais. A medieval Latin-French/English dictionary, edited by C. van de Kieft, with abbreviations and index of sources by C. van de Kieft with the collaboration of G. S. M. M. Lake-Schoonebeek, Leiden – New York – Cologne: E. J. Brill, 31993 (1st ed., 1976), 2 volumes in one. [Niermeyer, Mediae Latinitatis lexicon minus]

Palau i Dulcet, Antoni, Manual del librero hispano-americano: bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos, con el valor comercial de los impresos descritos, vols. 9–28 revised and with addenda by Agustí Palau, Barcelona: The author, 21948–1977 (edition corrected and expanded), 28 vols. [Palau i Dulcet, Manual]

Par, Anfòs, ‘Curial e Guelfa’. Notes lingüístiques y d’estil (Biblioteca Lingüística de l’Oficina Romànica 1), Barcelona: Biblioteca Balmes, 1928. [Par, «Curial e Guelfa»]

Pérez Saldanya, Manuel, Del llatí al català: Morfosintaxi verbal històrica (Biblioteca Lingüística Catalana 22), València: Universitat de València, 1998. [Pérez Saldanya, Del llatí al català]

Plans, Lluïsa, ‘Proposta metodològica per a l’estudi dels articles de Verdaguer publicats als periòdics’, Anuari Verdaguer (Vic – Barcelona) 6 (1991) 55–60. [Plans, «Proposta metodològica»]

Pons Guri, Josep M., ‘Constitucions conciliars Tarraconenses (1229 a 1330)’, Analecta Sacra Tarraconensia 47 (1974) 65–128, 48 (1975) 241–363. [Pons Guri, «Constitucions conciliars Tarraconenses»]

Pujol, Josep M., Recomanacions per a l’edició de textos catalans medievals, edició privada, [Barcelona – Tarragona], 2001. (Uploaded with proper permission.) [Pujol, Recomanacions]

Rasico, Philip D., El català antic (Veus del Temps 4), introductory essay by Josep Moran i Ocerinjauregui, Girona: CCG Edicions, 2006. [Rasico, El català antic]

—, Estudis i documents de lingüística històrica catalana (Biblioteca de Cultura Catalana 76), prologue by Antoni M. Badia i Margarit, Barcelona: Curial, 1993. [Rasico, Estudis i documents]

Raynouard, François-Just-Marie, Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l’Europe latine, Paris, 1836–1845, 6 tomes in 5 volumes. [Raynouard, Lexique roman]

Renevey, Denis – Whitehead, Christiania, Lost in translation (The Medieval Translator. Traduire a Moyen Âge 12), Turnhout: Brepols, 2009. [ReneveyWhitehead, Lost in translation]

Reynolds, Leighton D. – Wilson, Nigel G., Copistas y filólogos: Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina. (Nueva Biblioteca Románica Hispánica), prologue by David Hernández de la Fuente, translation by Manuel Sánchez Mariana, Madrid: Gredos, 2013 (1st original edition: 1968). [ReynoldsWilson, Copistas y filólogos]

Riera i Sans, Jaume, ‘Cent trenta-nou volums de llibres d’un jueu mercader i talmudista: Mossé Almaterí (1362)’, Sefarad (Madrid) 68/1 (2008) 15–35. [Riera, «Cent trenta-nou volums»]

—, ‘Contribució a l’estudi del conflicte religiós dels conversos jueus (segle xv)’, in IX Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Napoli, 11–15 aprile 1973) sul tema ‘La Corona d’Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416–1516)’, vol. 2: Comunicazioni, Naples: Comisión Permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón en Barcelona – Societa Napoletana di Storia Patria in Napoli, 1982, pp. 409–425. [Riera, «Contribució»]

Ronjat, Jules, Grammaire istorique des parles provençaux modernes, Montpelier, 1930–1941 (reprint: Geneva: Slatkine, 1980), 4 vols. [Ronjat, Grammaire istorique]

Roques, Mario (ed.), ‘Établissement de règles pratiques pour l’édition des anciens textes français et provençaux’, Romania (Paris) 52 (1926) 243–249.— Reprinted in Bibliothèque de l’École des Chartes, 87 (1926), 453–459. [Roques, «Établissement»]

Rossich, Albert, ‘Decadència? Aquesta no és la qüestió’, Serra d’Or (Barcelona) [46], no. 529 (January 2004) 33–35. [Rossich, «Decadència?»]

Rubió i Balaguer, Jordi, ‘Regles pràctiques per a l’edició d’antics textos francesos i provençals’, Estudis Universitaris Catalans (Barcelona) 12 (1927) 309–312. [Rubió i Balaguer, «Regles»]

Santos Otero, Aurelio de, Los evangelios apócrifos. Colección de textos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios y comentarios (Biblioteca de Autores Cristianos), Madrid: La Editorial Católica, 31975. [Santos Otero, Los evangelios apócrifos]

Schib, Gret, Vocabulari de sant Vicent Ferrer, Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977. [Schib, Vocabulari]

Serrano y Morales, José Enrique, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868, con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores, València, 1898–1899. [Serrano y Morales, Reseña histórica]

Seva i Llinares, Antoni (dir.), Diccionari llatí-català, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. [Seva, Diccionari llatí-català]

Solà, Joan, & al. (eds.), Gramàtica del català contemporani, Barcelona: Empúries, 2002, 3 vols. [GCC]

Strabus, Walafridus, Glossa ordinaria (J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Secunda [Latina], 113–114), Paris, 1852. [Strabus, Glossa ordinaria]

Torres Amat, Fèlix, Memorias para ayudar á formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Barcelona, 1836. [Torres Amat, Memorias]

Torruella, Joan – Pérez Saldanya, Manuel – Martinez, Josep (dirs.), CICA. Corpus informatitzat del català antic [online], <http://www.cica.cat/>. [CICA]

West, Martin L., Textual criticism and editorial technique applicable to Greek and Latin texts, Stuttgart: B. G. Teubner, 1973. [West, Textual criticism]

Wittlin, Curt, Repertori d’expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues (Repertoris de la Secció Filològica 1), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1991. [Wittlin, Repertori]

Zirlin, Yaël, ‘Celui qui se cache derrière l’image: Colophons des enlumineurs dans les manuscrits hébraïques’, Revue des Études Juives (Paris) 155 (1996) 33–53. [Zirlin, «Celui qui se cache»]

All documents showing this icon are in PDF format. To read them you must have the Adobe Reader program, which is available for free download from https://get.adobe.com/reader

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies